انجام اولین عمل رادیکال ولوکتومی در دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

.

انجام اولین عمل رادیکال ولوکتومی در دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

دکتر الهام صفاریه فلوشیپ آنکولوژی, اولین عمل رادیکال ولوکتومی در دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

انجام اولین عمل رادیکال ولوکتومی در دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

.

روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع):

 

اولین عمل رادیکال ولوکتومی در استان سمنان در بیمارستان امیرالمونین (ع) توسط دکتر الهام صفاریه فلوشیپ آنکولوژی زنان با موفقیت انجام شد.

خانم نجمه ابراهیمی
تهیه کننده:

خانم نجمه ابراهیمی

تصاویر