ارزیابی خارجی اعتباربخشی بیمارستانی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع) انجام شد.

ارزیابی خارجی اعتباربخشی بیمارستانی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع) انجام شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع): ارزیابی خارجی اعتباربخشی بیمارستانی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع) انجام شد. طبق برنامه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، تیم کارشناسان استانداردهای اعتباربخشی در روزهای ۷ و ۸ ام بهمن ماه سال ۱۳۹۸ از مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع) بازدید نمودند.

بازدید هیات ارزیابی وزارت بهداشت از مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع)
.

بازدید هیات ارزیابی وزارت بهداشت از مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع)

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع): اعضای هیات ارزیابی وزارت بهداشت در روز شنبه 28 دی ماه ۹۸ از گروه زنان مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع) بازدید کردند. در حاشیه این بازدید جلسه ای با حضور خانم دکتر صمیمی و خانم دکتر رحمانی از وزارت متبوع و رئیس بیمارستان ، کادر مربوطه آموزشی و کلیه اعضای هیات علمی گروه زنان تشکیل و به بررسی نقاط ضعف و قوت گروه زنان مرکز پرداخته شد.