جدیدترین کتاب های خریداری شده در سال 98

 

 

 

عنوان کتاب

سال انتشار

زمان خرید کتاب

Berek & Novak’s Gynecology

2020

بهار 98

Nelson Textbook of Pediatrics

2020

تابستان 98

Beckmann and Lings Obstetrics & Gynecology

2019

تابستان 98

Telinde’s Operative Gynecology

2020

پاییز 98

Speroff’s Clinical Gynecologic Endocrinology & Infertility

2020

پاییز 98