قوانین و مقررات داخلی بیمارستان
 
1
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین )ع(
قوانین و مقررات داخلی
تهیه و تدوین : سرکار خانم جوادی نژاد
2
عنوان
صفحه
انواع استخدام 3
حقوق و مزایا
4
حقوق و تکالیف کارکنان 5
بازنشستگی و تامین اجتماعی
8
مجازات ها 01
چگونگی پوشش کارکنان
00
ارزیابی عملکرد کارکنان 01
موارد توجیهی پرسنل جدید الورود
30
نقشه بخش ها و واحدها 34
3
کارکنان به چند دسته تقسیم می شوند:
صندوق بازنشستگی )کشوری و تامین اجتماعی( رسمی
صندوق بازنشستگی )کشوری و تامین اجتماعی( رسمی آزمایشی
صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی پیمانی
صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی تبصره 3 ماده 1 )قرارداد کار معین (
صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی تبصره 4 ماده 1 )قانون کار(
صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی ضریب K
صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی طرحی
اگر مشمولین صندوق تامین اجتماعی تابع قانون کار باشند 7% سهم کارمند 13 % سهم کارفرما ) 3% بیمه بیکاری(
می باشد.
در غیر اینصورت 7% کارمند و 11 % کارفرما
 مستخدم پیمانی حداقل 3سال و حداکثر پس از 6سال خدمت پیمانی در صورت داشتن شرایط برابر
دستورالعمل مصوب هیات امناء به مستخدم رسمی آزمایشی تبدیل وضع می شوند.در صورت عدم
احراز شرایط مصوب برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی تمدید قرارداد پیمانی مقدور نمی باشد.
 طول دوره رسمی آزمایشی حداقل یک سال و حداکثردو سال می باشد.
 در صورت پایان دوره آزمایشی کارمند شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب
ننماید به یکی از روشهای ذیل رفتار خواهد شد :
 الف اعطاء مهلت یک ساله دیگر برای احراز شرایط لازم )در هرحال مدت خدمت آزمایشی کارمند –
با احتساب این مهلت از 3سال تجاوز نخواهد کرد(
 ب قطع رابطه استخدامی -
4
حقوق و مزایا :
ارتقاء رتبه
 هرکدام از مشاغل متناسب با ویژگی ها حداکثر در پنج رتبه : مقدماتی ، پایه ، ارشد ، خبره و
عالی طبقه بندی می شوند .
 مشاغل کارشناسی از رتبه مقدماتی شروع می شود و بعد از 6هر سال با احراز ساعت دوره
آموزشی مصوب و نمرات ارزشیابی 6 ساله به رتبه بعدی تاآخرین رتبه که پعد از 14 سال سابقه
رتبه عالی می باشد ارتقاء می یابد.
 مشاغل کاردانی از رتبه مقدماتی شروع می شود و بعد از 8 سال سابقه کار با احراز ساعت دور
آموزشی مصوب و نمرات ارزشیابی 6 ساله به رتبه بعدی تا آخرین رتبه که بعد 11 سال ارشد می
باشد ارتقاء می یابد.
 درخصوص بعضی مشاغل کاردانی همانند مشاغل کارشناسی لحاظ می گردد . مانند حسابدار –
کارگزین مدارک پزشکی فوریتهای پزشکی - -
ارتقاء طبقه
.0 کارکنان با مدرک دیپلم در بدو استخدام از طبقه 0 و بعد از 5 سال سابقه کار به طبقه بعد ارتقاء
می یابد که آخرین طبقه بدون طبقات تشویقی و ارفاقی طبقه 7 می باشد.
.1 کارکنان با مدرک فوق دیپلم در بدواستخدام از طبقه 3 و بعد از 5 سال سابقه کار به طبقه بعد
ارتقاء می یابد که آخرین طبقه بدون طبقات تشویقی وارفاقی طبقه 8 می باشد.
.3 کارکنان با مدرک کارشناسی در بدو استخدام طبقه 4 و بعد از هر 4 سال سابقه کار به طبقه بعدی
ارتقاء می بابد که آخرین طبقه بدون طبقات تشویقی و ارفاقی طبقه 01 می باشد.
5
.4 کارکنان با مدرک کارشناسی ارشد در بدو استخدام از طبقه 5 و و بعد از هر 4 سال سابقه کار به
طبقه بعدی ارتقاء می بابد که آخرین طبقه بدون طبقات تشویقی و ارفاقی طبقه 00 می باشد.
.5 کارکنان با مدرک دکترا در بدو استخدام از طبقه 6 و و بعد از هر 4 سال سابقه کار به طبقه بعدی
ارتقاء می بابد که آخرین طبقه بدون طبقات تشویقی و ارفاقی طبقه 01 می باشد.
.6 کارکنان با مدرک دکترای تخصصی در بدو استخدام از طبقه 7 و و بعد از هر 4 سال سابقه کار به
طبقه بعدی ارتقاء می بابد که آخرین طبقه بدون طبقات تشویقی و ارفاقی طبقه 03 می باشد.
حقوق و تکالیف کارمندان
 کارمندان رسمی و پیمانی و قراردادی تبصره 3ماده 1 سالی سی روز مرخصی با استفاده از حقوق
و مزایای مربوط را دارند.
 حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان هر سال قابل ذخیره شدن است.
 کارمندان قراردادی تبصره 4ماده 1 سالی 16 روز مرخصی با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را
دارند. حداکثر 9 روز قابل ذخیره شدن است.
 کارمندان می توانند به هر میزان از ذخیره مرخصی استحقاقی خود و پس از موافقت مسئول مربوط
استفاده نمایند.
 بازخرید مرخصی استحقاقی ذخیره شده با درخواست کارمند در طول هر دوره ده ساله خدمتی فقط
یک بار در هر دوره و درصورت وجود اعتبار و پس از تصویب در هیات رییسه موسسه بلامانع می
باشد. موسسه موظف است مرخصی بازخرید شده را از مجموع ذخیره مرخصی استحقاقی کارمندان
کسر نماید.
6
ماده 47
 به منظور تحکیم و تکریم نهاد خانواده کارمندان موسسه در موارد ذیل حق برخور داری از هفت
روز مرخصی اضطراری علاوه بر سقف مرخصی استحقاقی سالانه را دارند.
 مرخصی مذکور قابل ذخیره یا بازخرید نمی باشد.
الف ( ازدواج دائم کارمند
ب( ازدواج فرزند کارمند
ج( فوت بستگان درجه یک شامل : همسر ، فرزند ، پدر ، مادر، خواهر و برادر
ماده 47
 کارمندان اعم از قراردادی ، پیمانی ، رسمی آزمایشی و رسمی که به حج تمتع مشرف مشرف می
شوند مجاز خواهند بود فقط یک بار از یک ماه مرخصی تشویقی استفاده نمایند که جزء مرخصی
استحقاقی منظور نخواهد شد.
ماده 47
کارمندان موسسه می توانند از مرخصی کمتر از یک روز که جزیی از مرخصی استحقاقی می باشد استفاده
کنند . حداکثر مرخصی ساعتی به میزان نصف ساعت کاری روزانه است . درصورت استفاده بیش از مدت
ذکر شده یک روز مرخصی استحقاقی محاسبه می شود.
ماده 44
تعطیلات رسمی بین مرخصی های استحقاقی جزء مرخصی محسوب نمی شود.
7
ماده 47
 کارمندان رسمی رسمی آزمایشی و پیمانی می توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت –
موسسه حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورت ادامه تحصیلات
عالی در رشته مربوط به شغل کارمندان یا نیاز موسسه باشد تا مدت دوسال دیگر قابل افزایش
خواهد بود.
 کارمندن قراردادی) تبصره 3 ماده 1( می توانند از یک ماه مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.
ماده 78
 مدت مرخصی زایمان برای زایمان های یک قلو و دو قلو 9 ماه و برای زایمان های سه قلو یک سال
تعیین می شود.
 مرخصی زایمان در خصوص مادرانی که فرزند آنها مرده به دنیا می آید دوماه خواهد بود.
 به کارمندانی که همسر ایشان وضع حمل می نمایند مدت پانزده روز مرخصی اضطراری مراقبت از
همسر تعلق می گیرد. این مرخصی قابل بازخرید و ذخیره نمی باشد.
 به کارمندان زن پس از اتمام مرخصی زایمان تا سن 14 ماهگی فرزند روزانه یک ساعت مرخصی
شیردهی تعلق می گیرد.
 ساعت کار کارمندان موسسه 44 ساعت در هفته می باشد . تنظیم ساعت کار یا شیفت های موظف
کارمندان به عهده موسسه می باشد .
 تبصره 0 تمامی کارمندان موسسه موظفند در ساعات تعیین شده به انجام وظائف مربوط بپردازند -
و در صورتی که در مواقع ضروری ، خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز
باشد ، بر اساس اعلام نیاز موسسه ، مکلف به انجام وظائف محوله در محل کار یا خارج از محل کار
8
حسب مورد در قبال دریافت اضافه کاری یا حق الزحمه برابر مقررات مربوط خواهد بود .
دستورالعمل این تبصره توسط هیات امناء تصویب می شود .
 - ¼ تبصره 1 کارمندان می توانند ساعت کار خود را با موافقت موسسه حداکثر به مدت سه سال تا
صرفاً برای کارمندان زن براساس قانون نیمه وقت بانوان ( تقلیل دهند . میزان حقوق و مزایا ، ( ½ یا
نحوه محاسبه سوابث خدمت و سایر امتیازات این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین
می شود لیکن کسور بازنشستگی این قبیل کارمندان در طول مدت خدمت پاره وقت براساس
حقوق و فوق العاده های کامل کسر خواهد شد و این گونه سوابق در محاسبه سنوات خدمت لازم
برای بازنشستگی تمام وقت محسوب می شود . دستورالعمل این تبصره توسط هیات امناء تصویب
می شود .
 ماده 97 : شرایط بازنشستگی کارمندان در موسسه به شرح ذیل است :
 الف ( موسسه مکلف است کارمندان خود را که سی سال سابقه خدمت دارند بازنشسته نماید .
 ب( موسسه می تواند کارمند خود را با داشتن حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال
سابقه خدمت با حداقل بیست و پنج روز حقوق بازنشسته نماید .
 تبصره 0 موسسه مجاز است در موارد خاص و حسب نیاز از خدمات کارمندانی که دارای مدرک -
تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند ، در صورت تمایل کارمند با تصویب هیات رییسه
حداکثر تا سی و پنج سال سنوات خدمت استفاده نماید .
 برای - » ب« تبصره 1 سابقه مذکور در بند الف ماده 97 و همچنین شرط سنی مزبور در بند
متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر می باشد و شرط سنی
برای زنان منظور نمی گردد .
9
 ماده 98 موسسه موظف است کارمندان دارای شصت و پنج سال سن و حداقل بیست و پنج سال -
سابقه خدمت را بازنشسته کند . سقف سنی برای متصدیان مشاغل دارای مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد به بالا حسب نیاز موسسه هفتاد سال می باشد.
 تبصره : چنانچه سابقه خدمت کارمندان موسسه کمتر از بیست و پنج سال باشد ، در صورتی که
بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند، می توانند در صورت نیاز موسسه تا رسیدن به
بیست و پنج سال سابقه ) بدون توجه به محدودیت سنی ( ادامه خدمت دهند .
 ماده 013 به کارمندان مشمول این آیین نامه که بازنشسته ، از کار افتاده یا فوت می شوند ، به -
ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر ) تا سی سال ( به اضافه وجوه مربوط به
مرخصی های استحقاقی ذخیره شده ، پرداخت خواهد شد . آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که
در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت نموده اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می
گردد ، کسر می شود .
 ماده 014 کارمندان مشمول صندوق های بازنشستگی در موسسه تابع بندهای زیر خواهند بود : -
 الف ( شاغلین و بازنشستگان برابر ضوابط می توانند والدین تحت تکفل خود را در صورتی که تحت
پوشش هیچ یک از بیمه های درمانی نباشند ، تحت پوشش بیمه درمانی خود قرار دهند
 ب( فرزندان اناث مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند ، در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان
ذکور شروط بر آن که ورثه قانونی باشند تا بیست سالگی و در صورت اشتغال به تحصیلات تا بیست
و پنج سالگی از کمک هزینه اولاد ، بیمه و یا مستمری والدین خود برخوردار می شوند .
 ماده 015 امکان بازنشستگی پیش از موعد کارمندان موسسه تابع دستورالعملی است که به -
تصویب هیات امناء می رسد .
10
ماده - 9 تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از :
الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی
ب - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی
ج - کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال
د - انفصال موقت از یک ماه تا یک سال
ه - تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال
و - تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این
قانون
ز - تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال
ح - بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 11 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمترر از 15 سرال
سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد، با پرداخت 31 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خردمت بره
تشخیص هیات صادرکننده را بازخرید نماید.
ط - بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 15 سال سابقه
خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه .
ی - اخراج از دستگاه متبوع .
ک - انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون چنانچه تخلف کارمند عنوان مجرمانه داشته باشد
ماده - 09 هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات
اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم بره
مرجع قضایی صالح ارسال دارد . هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازات های اداری نخواهد بود . چنانچه تصمیم
مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 14 این قانون اقدام می نماید .
11
پوشش برای انسانها مسئله فطری است و هر انسانی که معیارهای انسانیت خرود را از دسرت نرداده باشرد عریران برودن را
دوست ندارد.
اسلام پوشش زنان را دارای چهارشرط اساسی می داند که عبارتند از :
0 پوشش باید به گونه ای باشد که غیر از قرص صورت به اندازه ای که در وضو شسته می شود آن هم به شرط نداشرتن -
آرایش غلیظ و دست ها از مچ تا سر انگلشتان، بقیه بدن و موها را کامل بپوشاند. درپوشیده داشتن سر زنان و اینکره حتری
تارهای موی زن نباید در معرض دید نامحرمان قرارگیرد در بین مراجع عظام کوچکترین اختلافی وجود ندارد.
1 پوشش باید به اندازه ای نازک نباشد که بدن یا رنگ لباس یا زیور آلات زن از پشت آن معلوم شود لذا زنان و دخترانری -
که با لباس های نازک و توری شکل سر و موها یا بدن خود را می پوشانند درواقع حجاب درستی نگرفته اند
3 پوشش باید به اندازه ای آزاد باشد که برجستگی بدن زنان و دختران برای نامحرمان معلروم نشرود. پرس اگرر زنران و -
دختران جامعه از مانتوهای کوتاهی استفاده کردند که دکمه آن به زور بسته می شود و کاملاً چسربیده بره بردن اسرت در
واقع حجاب را رعایت نکرده اند.
4 لباس شهرت نباشد. یعنی پوشش نباید از نظر رنگ یا مدل به گونه ای باشد که مردم به صورت غیر متعارف به او توجه -
کرده و با انگشت او را به همدیگر نشان دهند که این کار هم خلاف عفاف و حجاب زن است و هم زمینه هرای جلرب نظرر
نامحرمان را فراهم می کند و موجب گناه و آلودگی خواهد بود.
زنان برای داشتن حجاب نباید فقط به پوشش ظاهری اکتفا کنند، بلکه باید به رعایت حجاب در رفتارشان نیز توجه کنند .
از روایات استنباط میشود که بهترین حالت برای یک زن این است که مردان نامحرم، زیباییهای زنانگی او را نبیننرد و در
ارتباط کاری با او فارغ از زیباییهایش عمل کنند .
زنان باید در مقابل نامحرم طوری سخن بگویند، راه بروند و رفتار کنند که مرد نامحرم متوجه شود که لحن و رفترار زن برا
او، متفاوت از روابطش با محارم خویش است . زنان باید قدرت مدیریت زیباییهای خود را داشته باشند.
ارزیابی عملکرد
12
 میانگین نمرات ارزشیابی جهت ارتقاء رتبه ملاک عمل می باشد.
 جهت ارتقاء رتبه از مقدماتی به پایه میانگین نمرات باید 81 باشد.
 جهت رتبه پایه به ارشد میانگین نمرات باید 81 باشد.
 جهت رتبه ارشد به خبره میانگین نمرات باید 85 باشد.
 جهت ارتقاء رتبه خبره به عالی میانگین نمرات باید 85 باشد.
 ارزیابی عملکرد برای یک سال انجام می شود .
 فرم ها در سه رده مدیران کارکنان و خدمات تقسیم می شود. –
 مستندات ارزیابی عملکرد شامل:
 فرم ها پس از امتیاز نهایی به کارکنان جهت رویت نمره داده می شود درصورت تائید امضاء نموده و
در صورت اعتراض فرم اعتراض پر می کنند.
 تصویر فرم های تائید شده پس از شماره و تاریخ دبیرخانه به کارکنان داده می شود
مرکزآموزشی درمانی امیرالمومنین )ع(
واحد كارگزيني
فرم شماره) 3 1 ( محورها و شاخصهاي اختصاصی ارزيابی عملكرد کارکنان -
مشخصات ارزيابی شونده:
دوره ارزيابی:
- 31 49 /.../.... 31 تاريخ .../..../ 49
نوع استخدام:
عنوان پست:
عنوان شغل مورد تصدي:
کدملی:
نام و نام خانوادگی:
تحلیل عملكرد)علل
عدم تحقق اهداف،
نقاط قوت و ضعف
و ارائه راهكارها(
امتیاز
مكتسبه
عملكرد
سقف
امتیاز
هدف
مورد
انتظار
واحد
سنجش
عنوان شاخص
شرح وظیفه کارمند )متناسب با
شغل مورد تصدي و شرح وظايف
و برنامههاي مرکز/واحد(
رديف
6
0222
تعداد
ثبت نامه هاي صادره اتوماسیون
ثبت نامه هاي صادره اتوماسیون
1
7
7322
تعداد
ثبت نامه هاي وارده از طريق
اتوماسیون
ثبت نامه هاي وارده از طريق اتوماسیون
0
13
4
1222
تعداد
پرينت نامه هاي ارسالی و ارجاع
آنها به واحدها
پرينت نامه هاي ارسالی و ارجاع آنها به
واحدها
3
0
32
تعداد
ارجاع نامه هاي ارسالی از
واحدهاي ديگر دانشگاه به رياست
ارجاع نامه هاي ارسالی از واحدهاي ديگر
دانشگاه به رياست
4
3
0222
تعداد
جهت احكام پرسنل
جهت احكام پرسنل
0
4
0222
تعداد
تفكیك احكام پرسنلی و نامه ها
تفكیك احكام پرسنلی و نامه ها
6
3
1222
تعداد
ثبت برخی از نامه ها مانند گواهی
بانكی از طريق دفتر انديكاتور
ثبت برخی از نامه ها مانند گواهی بانكی از
طريق دفتر انديكاتور
7
0
42
تعداد
ثبت کشیك هاي بیمارستان ماهانه
و تكثیر و ارسال به بخشها
ثبت کشیك هاي بیمارستان ماهانه و تكثیر
و ارسال به بخشها
8
3
02
تعداد
جستجو نامه هاي ارسالی جهت
درخواست کننده
جستجو نامه هاي ارسالی جهت درخواست
کننده
9
6
0422
تعداد
صدور گواهی ولادت جهت اتباع
صدور گواهی ولادت جهت اتباع
12
02
تعداد
پیگیري ارجاعات و گردش مدرك
پیگیري ارجاعات و گردش مدرك
11
42 جمع شاخصهای اختصاصی
مرکزآموزشی درمانی امیرالمومنین )ع(
واحد خدمات
فرم شماره ) 4 1 ( محورها و شاخصهاي اختصاصی ارزيابی عملكرد کارکنان پشتیبانی -
مشخصات ارزيابی شونده:
دوره ارزيابی:
تاريخ
نوع استخدام:
عنوان پست:
عنوان شغل مورد تصدي:
کدملی:
نام و نام خانوادگی:
شاخص هاي اختصاصی
توضیحات
امتیاز
نهايی
سقف
امتیاز
محور
امتیاز
مكتسبه
سقف
امتیازشاخص
شاخصهاي ارزيابی
محور عملكرد
10
3
تعیین اولويت براي انجام کارها
کمیت انجام کار
3
انجام وظايف و برنامه هاي محوله بنحو مطلوب
4
انجام امور طی بازه هاي زمانی تعیین شده
20
4
دقت در انجام امور محوله
کیفیت انجام کار
4
پیگیري کامل کارها و وظايف محوله تا انتها
4
يافتن روشهايی جهت ارائه بهتر خدمات
4
تبعیت از الزامات تعیین شده و استفاده از روشهاي
استاندارد و بروز جهت ارائه بهتر خدمات
4
در دسترس بودن و پاسخگويی به موقع به مسئولین
12
0
درك موقعیت و شرايط موجود و توانايی در انجام
دانش، اطلاعات و
14
وظايف و مسئولیتها
مهارتهاي شغلی
0
بررسی و حل مسائل و مشكلات و ارائه راهكار
0
دارا بودن اطلاعات و مهارت هاي لازم مرتبط با
وظايف شغلی
0
بكارگیري وسائل و تجهیزات شغلی به طور مناسب
0
توسعه و بروزرسانی اطلاعات و مهارت هاي شغلی
40
42
مرکزآموزشی درمانی امیرالمومنین )ع(
واحد راننده
فرم شماره ) 4 1 ( محورها و شاخصهاي اختصاصی ارزيابی عملكرد کارکنان پشتیبانی -
مشخصات ارزيابی شونده:
دوره ارزيابی:
تاريخ
نوع استخدام:
عنوان پست:
عنوان شغل مورد تصدي:
کدملی:
نام و نام خانوادگی:
شاخص هاي اختصاصی
توضیحات
امتیاز
نهايی
سقف
امتیاز
محور
امتیاز
مكتسبه
سقف
امتیازشاخص
شاخصهاي ارزيابی
محور عملكرد
10
3
تعیین اولويت براي انجام کارها
کمیت انجام کار
3
انجام وظايف و برنامه هاي محوله بنحو مطلوب
4
انجام امور طی بازه هاي زمانی تعیین شده
20
4
دقت در انجام امور محوله
کیفیت انجام کار
4
پیگیري کامل کارها و وظايف محوله تا انتها
4
يافتن روشهايی جهت ارائه بهتر خدمات
4
تبعیت از الزامات تعیین شده و استفاده از روشهاي
استاندارد و بروز جهت ارائه بهتر خدمات
4
در دسترس بودن و پاسخگويی به موقع به مسئولین
12
0
درك موقعیت و شرايط موجود و توانايی در انجام
دانش، اطلاعات و
15
وظايف و مسئولیتها
مهارتهاي شغلی
0
بررسی و حل مسائل و مشكلات و ارائه راهكار
0
دارا بودن اطلاعات و مهارت هاي لازم مرتبط با
وظايف شغلی
0
بكارگیري وسائل و تجهیزات شغلی به طور مناسب
0
توسعه و بروزرسانی اطلاعات و مهارت هاي شغلی
40
42
مرکزآموزشی درمانی امیرالمومنین )ع(
واحد نگهبان
فرم شماره ) 4 1 ( محورها و شاخصهاي اختصاصی ارزيابی عملكرد کارکنان پشتیبانی -
مشخصات ارزيابی شونده:
دوره ارزيابی:
تاريخ
نوع استخدام:
عنوان پست:
عنوان شغل مورد تصدي:
کدملی:
نام و نام خانوادگی:
شاخص هاي اختصاصی
توضیحات
امتیاز
نهايی
سقف
امتیاز
محور
امتیاز
مكتسبه
سقف
امتیازشاخص
شاخصهاي ارزيابی
محور عملكرد
10
3
تعیین اولويت براي انجام کارها
کمیت انجام کار
3
انجام وظايف و برنامه هاي محوله بنحو مطلوب
4
انجام امور طی بازه هاي زمانی تعیین شده
20
4
دقت در انجام امور محوله
کیفیت انجام کار
4
پیگیري کامل کارها و وظايف محوله تا انتها
4
يافتن روشهايی جهت ارائه بهتر خدمات
4
تبعیت از الزامات تعیین شده و استفاده از روشهاي
استاندارد و بروز جهت ارائه بهتر خدمات
4
در دسترس بودن و پاسخگويی به موقع به مسئولین
12
0
درك موقعیت و شرايط موجود و توانايی در انجام
دانش، اطلاعات و
16
وظايف و مسئولیتها
مهارتهاي شغلی
0
بررسی و حل مسائل و مشكلات و ارائه راهكار
0
دارا بودن اطلاعات و مهارت هاي لازم مرتبط با
وظايف شغلی
0
بكارگیري وسائل و تجهیزات شغلی به طور مناسب
0
توسعه و بروزرسانی اطلاعات و مهارت هاي شغلی
40
42
مرکزآموزشی درمانی امیرالمومنین )ع(
واحد IUI-IVF
فرم شماره) 3 1 ( محورها و شاخصهاي اختصاصی ارزيابی عملكرد کارکنان -
مشخصات ارزيابی شونده:
دوره ارزيابی:
- 31 49 /.../.... 31 تاريخ .../..../ 49
نوع استخدام:
عنوان پست:
عنوان شغل مورد تصدي:
کدملی:
نام و نام خانوادگی:
تحلیل عملكرد)علل
عدم تحقق اهداف،
نقاط قوت و ضعف
و ارائه راهكارها(
امتیاز
مكتسبه
عملكرد
سقف
امتیاز
هدف
مورد
انتظار
واحد
سنجش
عنوان شاخص
شرح وظیفه کارمند )متناسب با شغل مورد
تصدي و شرح وظايف و برنامههاي
مرکز/واحد(
رديف
3
122
تعداد
انجام امور
مربوطه
مسئول كيلينيك نازائي و نظارت و پيگيري هاي لازم
6
32
تعداد
انجام امور
مربوطه
IUI تشكيل پرونده بستري آموزش قبل و بعد از - IUI -
كمك به پزشك تا ترخيص
3
02
تعداد
انجام امور
مربوطه
تشكيل پرونده نازايي درخواست آزمايشات و مشاوره ها -
و پيگيري آن
6
02
تعداد
انجام امور
مربوطه
IVF شامل تشكيل پرونده پيگيري آزمايشات و مشاوره -
هاي سونوگرافي هاي پياپي
0
02
تعداد
انجام امور
مربوطه
پيگيري ارولوژي اسپرموگرام و آزمايشات آقايان -
17
3
02
تعداد
انجام امور
مربوطه
آموزش HSG-PCT و طرز استفاده از داروهاي مختلف
نازائي
4
02
درصد
انجام امور
مربوطه
SIS پاپا اسمير -
4
122
درصد
انجام امور
مربوطه
كمك به اتاق عمل IVF جهت پيكاپ تخمك و مشاوره
هاي لازم و روند ترخيص
3
122
درصد
انجام امور
مربوطه
كمك به انتقال جنين و ثبت كامپيوتري و روند ترخيص
بيماران
6
011
درصد
انجام امور مربوطه
جمع آوري آمارهاي نازايي و تنظيم خانواده و دادن آما به
مركز بهداشت و دفتر مامايي بيمارستان
42 جمع شاخصهای اختصاصی
مرکزآموزشی درمانی امیرالمومنین )ع(
واحد NICU
فرم شماره) 3 1 ( محورها و شاخصهاي اختصاصی ارزيابی عملكرد کارکنان -
مشخصات ارزيابی شونده:
دوره ارزيابی:
- 31 49 /.../.... 31 تاريخ .../..../ 49
نوع استخدام:
عنوان پست:
عنوان شغل مورد تصدي:
کدملی:
نام و نام خانوادگی:
تحلیل عملكرد)علل
عدم تحقق اهداف،
نقاط قوت و ضعف
و ارائه راهكارها(
امتیاز
مكتسبه
عملكرد
سقف
امتیاز
هدف
مورد
انتظار
واحد
سنجش
عنوان شاخص
شرح وظیفه کارمند )متناسب با شغل مورد
تصدي و شرح وظايف و برنامههاي
مرکز/واحد(
رديف
4
يكبار در
ماه براي
بخش
تعداد
تعداد بازديدهاي انجام
شده
برنامه ريزي در جهت اجراي استانداردهاي مراقبتي
4
2 تا بيمار
در هر
ماه
تعداد
تعدا مصاحبه با بيمار
بررسي وضعيت موجود در واحد تحت نظارت
4
يكبار در
سال
تعداد
تعداد تدوين خط مشي
تعيين خط مشي جهت واحد مربوطه در راستاي اهداف كلي
سازمان
4
يكبار در
ماه براي
تعداد
تعداد بازديد براساس
برنامه ريزي جهت ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده
18
بخش
چك ليست
4
6 بار در
سال
تعداد
تعداد جلسات با
سرپرستاران
پيش بيني نيازهاي واحد مربوطه از نظر امكانات و
تجهيزات
4
1 بار در
ماه
تعداد
تعداد جلسات برگزار
شده
شركت در جلسات پذيرايي و ارائه نيازهاي كاركنان و
مددجويان
4
براساس
تعداد
پرسنل
جديد
تعداد
تعداد پرسنل
جديدالورد
برنامه ريزي جهت آگاه سازي كاركنان جديدالورود به
تمامي امور
4
يكبار در
ماه براي
بخش
تعداد
صورت
جلسات
تعداد جلسات هم انديشي
با كاركنان
تشكيل جلسات گروهي و ايجاد همكاري و هماهنگي بين
كاركنان
4
4 بار در
سال
تعداد
تعداد بازديدهاي خارج
بيمارستان
همكاري و همراهي و ارائه گزارش هنگام بازديد گروه هاي
بازرسي
4
6 بار در
سال
تعداد
تعداد بازديد از بخش
تنظيم برنامه كاركنان و تعيين وظائف كاركنان و تقسيم كار
42 جمع شاخصهای اختصاصی
مرکزآموزشی درمانی امیرالمومنین )ع(
واحد اتاق عمل
فرم شماره) 3 1 ( محورها و شاخصهاي اختصاصی ارزيابی عملكرد کارکنان -
مشخصات ارزيابی شونده:
دوره ارزيابی:
- 31 49 /.../.... 31 تاريخ .../..../ 49
نوع استخدام:
عنوان پست:
عنوان شغل مورد تصدي:
کدملی:
نام و نام خانوادگی:
تحلیل عملكرد)علل
عدم تحقق اهداف،
نقاط قوت و ضعف
و ارائه راهكارها(
امتیاز
مكتسبه
عملكرد
سقف
امتیاز
هدف
مورد
انتظار
واحد
سنجش
عنوان شاخص
شرح وظیفه کارمند )متناسب با شغل مورد
تصدي و شرح وظايف و برنامههاي
مرکز/واحد(
رديف
4
يكبار در
ماه براي
بخش
تعداد
تعداد بازديدهاي انجام
شده
برنامه ريزي در جهت اجراي استانداردهاي مراقبتي
4
2 تا
بيمار در
هر ماه
تعداد
تعدا مصاحبه با بيمار
بررسي وضعيت موجود در واحد تحت نظارت
4
يكبار در
سال
تعداد
تعداد تدوين خط مشي
تعيين خط مشي جهت واحد مربوطه در راستاي اهداف
كلي سازمان
4
يكبار در
ماه براي
تعداد
تعداد بازديد براساس
چك ليست
برنامه ريزي جهت ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده
19
بخش
4
6 بار در
سال
تعداد
تعداد جلسات با
سرپرستاران
پيش بيني نيازهاي واحد مربوطه از نظر امكانات و
تجهيزات
4
1 بار در
ماه
تعداد
تعداد جلسات برگزار شده
شركت در جلسات پذيرايي و ارائه نيازهاي كاركنان و
مددجويان
4
براساس
تعداد
پرسنل
جديد
تعداد
تعداد پرسنل
جديدالورد
برنامه ريزي جهت آگاه سازي كاركنان جديدالورود به
تمامي امور
4
يكبار در
ماه براي
بخش
تعداد
صورت
جلسات
تعداد جلسات هم انديشي با
كاركنان
تشكيل جلسات گروهي و ايجاد همكاري و هماهنگي بين
كاركنان
4
4 بار در
سال
تعداد
تعداد بازديدهاي خارج
بيمارستان
همكاري و همراهي و ارائه گزارش هنگام بازديد گروه
هاي بازرسي
4
6 بار در
سال
تعداد
تعداد بازديد از بخش
تنظيم برنامه كاركنان و تعيين وظائف كاركنان و تقسيم
كار
42 جمع شاخصهای اختصاصی
مرکزآموزشی درمانی امیرالمومنین )ع(
واحد آزمايشگاه
فرم شماره) 3 1 ( محورها و شاخصهاي اختصاصی ارزيابی عملكرد کارکنان -
مشخصات ارزيابی شونده:
دوره ارزيابی:
- 31 49 /.../.... 31 تاريخ .../..../ 49
نوع استخدام:
عنوان پست:
عنوان شغل مورد تصدي:
کدملی:
نام و نام خانوادگی:
تحلیل عملكرد)علل
عدم تحقق اهداف،
نقاط قوت و ضعف
و ارائه راهكارها(
امتیاز
مكتسبه
عملكرد
سقف
امتیاز
هدف
مورد
انتظار
واحد
سنجش
عنوان شاخص
شرح وظیفه کارمند )متناسب با شغل مورد
تصدي و شرح وظايف و برنامههاي
مرکز/واحد(
رديف
6
122
درصد
درصد وظائف
انجام شده
انجام وظیفه در بخش هاي مختلف
آزمايشگاه
4
122
درصد
درصد پذيرش
هاي انجام شده
انجام پذيرش و نمونه برداري
4
122
درصد
شرکت در امر
آموزش
شرکت در امر آموزش دانشجويان
6
122
درصد
حفظ و حراست از
اموال
حفظ و حراست اموال بیمارستان
6
122
درصد
شرکت در امر
کنترل کیفی
شرکت در امر کنترل کیفی و کالیبراسیون
دستگاه
20
6
122
درصد
شرکت در برنامه
هاي ارتقاء کیفیت
شرکت در برنامه هاي ارتقاء کیفیت
بیمارستان
4
122
درصد
کار با دستگاههاي
مختلف
آزمايشگاهی
کار با دستگاه هاي مختلف آزمايشگاهی
4
122
درصد
پیروي از مسئول مافوق
42 جمع شاخصهای اختصاصی
مرکزآموزشی درمانی امیرالمومنین )ع(
واحد جراحي زنان
فرم شماره) 3 1 ( محورها و شاخصهاي اختصاصی ارزيابی عملكرد کارکنان -
مشخصات ارزيابی شونده:
دوره ارزيابی:
- 31 49 /.../.... 31 تاريخ .../..../ 49
نوع استخدام:
عنوان پست:
عنوان شغل مورد تصدي:
کدملی:
نام و نام خانوادگی:
تحلیل عملكرد)علل
عدم تحقق اهداف،
نقاط قوت و ضعف
و ارائه راهكارها(
امتیاز
مكتسبه
عملكرد
سقف
امتیاز
هدف مورد
انتظار
واحد
سنجش
عنوان شاخص
شرح وظیفه کارمند )متناسب با شغل
مورد تصدي و شرح وظايف و
برنامههاي مرکز/واحد(
رديف
4
يكبار در ماه
براي بخش
تعداد
تعداد بازديدهاي
انجام شده
برنامه ريزي در جهت اجراي استانداردهاي
مراقبتي
4
2 تا بيمار در
هر ماه
تعداد
تعدا مصاحبه با بيمار
بررسي وضعيت موجود در واحد تحت نظارت
4
يكبار در سال
تعداد
تعداد تدوين خط
مشي
تعيين خط مشي جهت واحد مربوطه در راستاي
اهداف كلي سازمان
4
يكبار در ماه
براي بخش
تعداد
تعداد بازديد
براساس چك ليست
برنامه ريزي جهت ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده
21
4
6 بار در سال
تعداد
تعداد جلسات با
سرپرستاران
پيش بيني نيازهاي واحد مربوطه از نظر امكانات و
تجهيزات
4
1 بار در ماه
تعداد
تعداد جلسات
برگزار شده
شركت در جلسات پذيرايي و ارائه نيازهاي
كاركنان و مددجويان
4
براساس تعداد
پرسنل جديد
تعداد
تعداد پرسنل
جديدالورد
برنامه ريزي جهت آگاه سازي كاركنان
جديدالورود به تمامي امور
4
يكبار در ماه
براي بخش
تعداد صورت
جلسات
تعداد جلسات هم
انديشي با كاركنان
تشكيل جلسات گروهي و ايجاد همكاري و
هماهنگي بين كاركنان
4
4 بار در سال
تعداد
تعداد بازديدهاي
خارج بيمارستان
همكاري و همراهي و ارائه گزارش هنگام بازديد
گروه هاي بازرسي
4
6 بار در سال
تعداد
تعداد بازديد از
بخش
تنظيم برنامه كاركنان و تعيين وظائف كاركنان و
تقسيم كار
4
يكبار در ماه
براي بخش
تعداد
تعداد بازديدهاي
انجام شده
برنامه ريزي در جهت اجراي استانداردهاي
مراقبتي
42 جمع شاخصهای اختصاصی
مرکزآموزشی درمانی امیرالمومنین )ع(
كلیه پرستاران
فرم شماره) 3 1 ( محورها و شاخصهاي اختصاصی ارزيابی عملكرد کارکنان -
مشخصات ارزيابی شونده:
دوره ارزيابی:
- 31 49 /.../.... 31 تاريخ .../..../ 49
نوع استخدام:
عنوان پست:
عنوان شغل مورد تصدي:
کدملی:
نام و نام خانوادگی:
تحلیل عملكرد)علل
عدم تحقق اهداف،
نقاط قوت و ضعف
و ارائه راهكارها(
امتیاز
مكتسبه
عملكرد
سقف
امتیاز
هدف مورد
انتظار
واحد
سنجش
عنوان شاخص
شرح وظیفه کارمند )متناسب با شغل
مورد تصدي و شرح وظايف و
برنامههاي مرکز/واحد(
رديف
5
111
درصد
مراقبت انجام شده
ارائه اقدامات پرستاري قبل و بعد از عمل
11
111
درصد
مراقبت انجام شده
انجام اقدامات پرستاري براساس استانداردهاي
خدمات پرستاري و ثبت و پيگيري آن
5
111
درصد
ويزيت انجام شده
همكاري با پزشك در انجام معاينات
5
111
درصد
مراقبت انجام شده
آموزش بدو حين بستري و آموزش پس از
ترخيص
22
5
111
درصد
مراقبت انجام شده
ارائه اقدامات پرستاري جهت كنترل درد
5
111
درصد
اقدامات انجام شده
ميزان خدمات ارائه شده به مددجو
5
111
درصد
چك ليست تكميل
شده
كنترل و نظارت در تحويل وسايل و تجهيزات
بخش
42 جمع شاخصهای اختصاصی
مرکزآموزشی درمانی امیرالمومنین )ع(
واحد داروخانه
فرم شماره) 3 1 ( محورها و شاخصهاي اختصاصی ارزيابی عملكرد کارکنان -
مشخصات ارزيابی شونده:
دوره ارزيابی:
- 31 49 /.../.... 31 تاريخ .../..../ 49
نوع استخدام:
عنوان پست:
عنوان شغل مورد تصدي:
کدملی:
نام و نام خانوادگی:
تحلیل عملكرد)علل
عدم تحقق اهداف،
نقاط قوت و ضعف
و ارائه راهكارها(
امتیاز
مكتسبه
عملكرد
سقف
امتیاز
هدف مورد
انتظار
واحد
سنجش
عنوان شاخص
شرح وظیفه کارمند )متناسب با شغل
مورد تصدي و شرح وظايف و
برنامههاي مرکز/واحد(
رديف
5
111
درصد
درصد فعاليتهاي
انجام شده
كنترل درجه حرارت محيط و يخچال نگهداري
دارو
5
111
درصد
درصد فعاليتهاي
انجام شده
رعايت شرايط نگهداري داروها و دقت در چيدمان
آنها
5
111
درصد
درصد فعاليتهاي
درخواست دارو و تجهيزات مصرفي روزانه از انبار
23
انجام شده
دارويي جهت تكميل موجودي داروخانه
5
111
درصد
درصد فعاليتهاي
انجام شده
آماده سازي درخواستهاي دارويي بخشها در
باكسهاي مرتبط
5
111
درصد
درصد فعاليتهاي
انجام شده
تامين داروهاي اورژانسي و در اختيار گذاشتن آنها
در اسرع وقت
5
111
درصد
درصد فعاليتهاي
انجام شده
اعلام هرگونه مغايرت مشهده شده به مسئول
داروخانه
5
111
درصد
حراست از اموال
حفظ و حراست از اموال بيت المال
5
111
درصد
ساير فعاليتها
انجام ساير امور محوله مربوطه طبق دستور مقام
مافوق
42 جمع شاخصهای اختصاصی
مرکزآموزشی درمانی امیرالمومنین )ع(
واحد دفتر پرستاری
فرم شماره) 3 1 ( محورها و شاخصهاي اختصاصی ارزيابی عملكرد کارکنان -
مشخصات ارزيابی شونده:
دوره ارزيابی:
- 31 49 /.../.... 31 تاريخ .../..../ 49
نوع استخدام:
عنوان پست:
عنوان شغل مورد تصدي:
کدملی:
نام و نام خانوادگی:
تحلیل عملكرد)علل
عدم تحقق اهداف،
نقاط قوت و ضعف
و ارائه راهكارها(
امتیاز
مكتسبه
عملكرد
سقف
امتیاز
هدف مورد
انتظار
واحد
سنجش
عنوان شاخص
شرح وظیفه کارمند )متناسب با شغل
مورد تصدي و شرح وظايف و برنامههاي
مرکز/واحد(
رديف
6
011
درصد
راند 011 % بيماران
راند بخشها ي ويژه در هر شيفت
6
01
تعداد
راند 01 % تختهاي
هر بخش
راند عمومي بخشهاي عمومي در هر شيفت
4
01 بار در ماه
تعداد
دفعات شارژ مواد
تحويل مواد مخدر و سارژ مواد مخدر دفتر
24
مخدر
پرستاري
4
5 بار در ماه
تعداد
تعداد چك ليست
تكميل شده
تكميل چك ليست كنترل پرونده در هر شيفت
0
011
درصد
نوشتن گزارش
كامل
تكميل گزارش دفتر و گزارش به رياست
4
011
درصد
ارائه گزارش خطا
گزارش خطا
4
01
درصد
جايگزيني نيروها
جايگزيني صحيح نيروها در شيفت و شيفت بعد
5
011
درصد
پيگيري اعزام و
پذيرش
هماهنگي جهت اعزام بيماران و پذيرش بيماران
4
00 بار در
سال
تعداد
تعداد شركت در
جلسه
شركت در جلسات آموزشي و درون بخشي
42 جمع شاخصهای اختصاصی
مرکزآموزشی درمانی امیرالمومنین )ع(
واحد راديولوژی
فرم شماره) 3 1 ( محورها و شاخصهاي اختصاصی ارزيابی عملكرد کارکنان -
مشخصات ارزيابی شونده:
دوره ارزيابی:
- 31 49 /.../.... 31 تاريخ .../..../ 49
نوع استخدام:
عنوان پست:
عنوان شغل مورد تصدي:
کدملی:
نام و نام خانوادگی:
تحلیل عملكرد)علل
عدم تحقق اهداف،
نقاط قوت و ضعف
و ارائه راهكارها(
امتیاز
مكتسبه
عملكرد
سقف
امتیاز
هدف مورد
انتظار
واحد
سنجش
عنوان شاخص
شرح وظیفه کارمند )متناسب با شغل
مورد تصدي و شرح وظايف و برنامههاي
مرکز/واحد(
رديف
7
122
تعداد
تعدادگرافیهاي
انجام شده
انجام گرافی هاي درخواست روتین
7
122
تعداد
تعدادگرافیهاي
انجام شده
انجام گرافیهاي درخواستی اختصاص و
رنگی
7
122
تعداد
تعدادگرافیهاي
انجام گرافی هاي پرتابل
25
انجام شده
7
122
تعداد
تعدادگرافیهاي
انجام شده
امور تاريكخانه
7
122
تعداد
تعدادگرافیهاي
انجام شده
دستگاه فلورسكوپی
0
122
تعداد
تعداد
برخورد با بیماران
42 جمع شاخصهای اختصاصی
مرکزآموزشی درمانی امیرالمومنین )ع(
واحد زنان و مامايي
فرم شماره) 3 1 ( محورها و شاخصهاي اختصاصی ارزيابی عملكرد کارکنان -
مشخصات ارزيابی شونده:
دوره ارزيابی:
- 31 49 /.../.... 31 تاريخ .../..../ 49
نوع استخدام:
عنوان پست:
عنوان شغل مورد تصدي:
کدملی:
نام و نام خانوادگی:
تحلیل عملكرد)علل
عدم تحقق اهداف،
نقاط قوت و ضعف
و ارائه راهكارها(
امتیاز
مكتسبه
عملكرد
سقف
امتیاز
هدف مورد
انتظار
واحد
سنجش
عنوان شاخص
شرح وظیفه کارمند )متناسب با شغل
مورد تصدي و شرح وظايف و برنامههاي
مرکز/واحد(
رديف
4
يكبار در ماه
براي بخش
تعداد
تعداد بازديدهاي
انجام شده
برنامه ريزي در جهت اجراي استانداردهاي مراقبتي
4
2 تا بيمار در
هر ماه
تعداد
تعدا مصاحبه با بيمار
بررسي وضعيت موجود در واحد تحت نظارت
26
4
يكبار در سال
تعداد
تعداد تدوين خط
مشي
تعيين خط مشي جهت واحد مربوطه در راستاي اهداف
كلي سازمان
4
يكبار در ماه
براي بخش
تعداد
تعداد بازديد
براساس چك ليست
برنامه ريزي جهت ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده
4
6 بار در سال
تعداد
تعداد جلسات با
سرپرستاران
پيش بيني نيازهاي واحد مربوطه از نظر امكانات و
تجهيزات
4
1 بار در ماه
تعداد
تعداد جلسات
برگزار شده
شركت در جلسات پذيرايي و ارائه نيازهاي كاركنان و
مددجويان
9
براساس تعداد
پرسنل جديد
تعداد
تعداد پرسنل
جديدالورد
برنامه ريزي جهت آگاه سازي كاركنان جديدالورود به
تمامي امور
4
يكبار در ماه
براي بخش
تعداد صورت
جلسات
تعداد جلسات هم
انديشي با كاركنان
تشكيل جلسات گروهي و ايجاد همكاري و هماهنگي
بين كاركنان
4
4 بار در سال
تعداد
تعداد بازديدهاي
خارج بيمارستان
همكاري و همراهي و ارائه گزارش هنگام بازديد گروه
هاي بازرسي
4
6 بار در سال
تعداد
تعداد بازديد از
بخش
تنظيم برنامه كاركنان و تعيين وظائف كاركنان و تقسيم
كار
42 جمع شاخصهای اختصاصی
مرکزآموزشی درمانی امیرالمومنین )ع(
واحد صندوق و پذيرش
فرم شماره) 3 1 ( محورها و شاخصهاي اختصاصی ارزيابی عملكرد کارکنان -
مشخصات ارزيابی شونده:
دوره ارزيابی:
- 31 49 /.../.... 31 تاريخ .../..../ 49
نوع استخدام:
عنوان پست:
عنوان شغل مورد تصدي:
کدملی:
نام و نام خانوادگی:
تحلیل عملكرد)علل
عدم تحقق اهداف،
نقاط قوت و ضعف
و ارائه راهكارها(
امتیاز
مكتسبه
عملكرد
سقف
امتیاز
هدف مورد
انتظار
واحد
سنجش
عنوان شاخص
شرح وظیفه کارمند )متناسب با شغل
مورد تصدي و شرح وظايف و برنامههاي
مرکز/واحد(
رديف
2
111
درصد
تعداد پذيرش
سرپائي
پذيرش بيمارن سرپائي
27
3
111
درصد
تعداد پذيرش
بستري
پذيرش بيمارن بستري
4
111
درصد
تعداد تشكيل
پرونده بستري
تشكيل پرونده بستري و تحت نظر
7
111
درصد
درصد پاسخگوئي
به ارباب رجوع
پاسخگوئي به ارباب رجوع دادن اطلاعات به آن
ها
4
111
درصد
درصد جمع آوري
نسخ
جمع آوري نسخ و بررسي آن ها
5
111
درصد
دريافت علي
الحساب از
بيماران
دريافت علي الحساب از بيماران
7
111
درصد
پرداخت وجوه
برگشتي به
بيماران
پرداخت وجوه برگشتي به بيماران
8
111
درصد
دريافت وجوه
دريافت وجوه جهت كليه بيمارن ترخيصي و
راديولوژي و ...
42 جمع شاخصهای اختصاصی
مرکزآموزشی درمانی امیرالمومنین )ع(
واحد بلوک زايمان لیبر -
فرم شماره) 3 1 ( محورها و شاخصهاي اختصاصی ارزيابی عملكرد کارکنان -
مشخصات ارزيابی شونده:
دوره ارزيابی:
- 31 49 /.../.... 31 تاريخ .../..../ 49
نوع استخدام:
عنوان پست:
عنوان شغل مورد تصدي:
کدملی:
نام و نام خانوادگی:
تحلیل عملكرد)علل
عدم تحقق اهداف،
نقاط قوت و ضعف
و ارائه راهكارها(
امتیاز
مكتسبه
عملكرد
سقف
امتیاز
هدف مورد
انتظار
واحد
سنجش
عنوان شاخص
شرح وظیفه کارمند )متناسب با شغل
مورد تصدي و شرح وظايف و برنامههاي
مرکز/واحد(
رديف
7
0011 در سال
تعداد
صدور گواهی
صدور گواهی ولادت نوزادان ايرانی و مهاجرين
28
ولادت نوزادان
ايرانی و مهاجرين
خارجی
خارجی
0
00 بار در ماه
تعداد
برنامه ريزي
پرسنلدر شیفت و
کنترل ورود و
خروج آنها
برنامه ريزي پرسنلدر شیفت و کنترل ورود و خروج
آنها
3
06 بار در ماه
تعداد
نظارت بر پكینگ و
داروهاي بخش
نظارت بر پكینگ و داروهاي بخش
4
06 بار در ماه
تعداد
نطارت بر پذيرش
بیماران در لیبر و
پذيرش نوزاد
نطارت بر پذيرش بیماران در لیبر و پذيرش نوزاد
4
05 بار در ماه
تعداد
نظارت بر
ضدعفونی بخش و
وسايل و انجام
کشت عفونی
نظارت بر ضدعفونی بخش و وسايل و انجام کشت
عفونی
3
6 بار در سال
تعداد
محاسبه کارانه -
اضافه کار و پیگیري
آماري معاونت
محاسبه کارانه اضافه کار و پیگیري آماري معاونت -
3
0 بار در سال
تعداد
ارزشیابی پرسنل و
نحوه عملكرد آنها
ارزشیابی پرسنل و نحوه عملكرد آنها
4
06 بار در ماه
تعداد
نظارت بر نحوه
آموزش به بیماران
نظارت بر نحوه آموزش به بیماران
9
0 بار در ماه
تعداد
پیگیري و فرراهم
نمودن تجهیزات و
وسايل مورد نیاز
بخش
پیگیري و فرراهم نمودن تجهیزات و وسايل مورد
نیاز بخش
1
0 بار در ماه
تعداد
انجام دوره هاي
آموزشی و توجیهی
جهت پرسنل
انجام دوره هاي آموزشی و توجیهی جهت پرسنل
42 جمع شاخصهای اختصاصی
مرکزآموزشی درمانی امیرالمومنین )ع(
واحد پرسنل ماما يي
فرم شماره) 3 1 ( محورها و شاخصهاي اختصاصی ارزيابی عملكرد کارکنان -
مشخصات ارزيابی شونده:
دوره ارزيابی:
- 31 49 /.../.... 31 تاريخ .../..../ 49
نوع استخدام:
عنوان پست:
عنوان شغل مورد تصدي:
کدملی:
نام و نام خانوادگی:
تحلیل عملكرد)علل
عدم تحقق اهداف،
نقاط قوت و ضعف
و ارائه راهكارها(
امتیاز
مكتسبه
عملكرد
سقف
امتیاز
هدف مورد
انتظار
واحد
سنجش
عنوان شاخص
شرح وظیفه کارمند )متناسب با شغل
مورد تصدي و شرح وظايف و برنامههاي
مرکز/واحد(
رديف
29
6
122
درصد
مشارکت
پرسنل در
امر زايمان
کمك به امر زايمان و کلیه آموزشهاي لازم
به بیمار و سزارين
6
122
درصد
انجام امور
مربوط به
نوزاد
پذيرش و مراقبت نوزاد و کمك به احیاء نوزاد
و چك پرونده نوزاد
0
122
درصد
انجام امور
مربوط به
زمان پذيرش
بیمار
پذيرش بیمار ) رگ گیري آزمايشات - -
دستور داريی آموزش( -
4
42 بار در ماه
تعداد
تعداد NST
انجام NST
3
122
درصد
انجام FHR
هاي موجود
کنترل FHR بیماران بستري و بخش هاي
بستري
3
122
درصد
انجام امور
مربوط به
مستندات
ثبت مستندات و ثبت کامپیوتري و کنترل
پرونده هاي و دفاتر
3
122
درصد
انجام مراقبت
بعد از زايمان
انجام کلیه امور مربوط به مراقبت هاي
بعد از زايمان
3
122
درصد
مراقبت قبل
از عمل
آمادگی بیماران جهت عمل جراحی
1
8 بار در ماه
تعداد
تعداد کنترل
وسايل
چك تجهیزات وسايل داروهاي موجود در
لیبر وپكینگ
9
41 بار در
ماه
تعداد
تعداد بیماران
سرپائی
پذيرش بیماران سرپايی
42 جمع شاخصهای اختصاصی
مرکزآموزشی درمانی امیرالمومنین )ع(
واحد مدارک پزشکي
مرکزآموزشی درمانی امیرالمومنین )ع(
واحد امورمالي
فرم شماره) 3 1 ( محورها و شاخصهاي اختصاصی ارزيابی عملكرد کارکنان -
مشخصات ارزيابی شونده:
دوره ارزيابی:
- 31 49 /.../.... 31 تاريخ .../..../ 49
نوع استخدام:
عنوان پست:
عنوان شغل مورد تصدي:
کدملی:
نام و نام خانوادگی:
30
تحلیل عملكرد)علل
عدم تحقق اهداف،
نقاط قوت و ضعف
و ارائه راهكارها(
امتیاز
مكتسبه
عملكرد
سقف
امتیاز
هدف مورد
انتظار
واحد
سنجش
عنوان شاخص
شرح وظیفه کارمند )متناسب با
شغل مورد تصدي و شرح
وظايف و برنامههاي مرکز/واحد(
رديف
3
5111
تعداد
تفكيك پرونده هاي بيماران
مربوط به امير
تفكيك پرونده هاي بيماران مربوط به امير
3
5111
تعداد
تكميل پرونده هاي مورد نظر
از نظر امضاء بقيه موارد
تكميل پرونده هاي مورد نظر از نظر امضاء
بقيه موارد
3
6111
تعداد
جمع آوري پرونده ها جهت
ارسال به بيمه ها
جمع آوري پرونده ها جهت ارسال به بيمه ها
3
12111
تعداد
رسيدگي به نسخ ارگام
رسيدگي به نسخ ارگام
5
12111
تعداد
ارسال نسخ ارگانها جهت
دريافت درآمد
ارسال نسخ ارگانها جهت دريافت درآمد
5
12
تعداد
مراجعه به بيمه ها و دريافت
كسورات
مراجعه به بيمه ها و دريافت كسورات
3
12
تعداد
رسيدگي به كسورات اعمال
شده
رسيدگي به كسورات اعمال شده
7
3111
تعداد
ويرايش نسخ ارگانها
ويرايش نسخ ارگانها
8
5111
تعداد
جداسازي پرونده ها به تفكيك
پزشك
جداسازي پرونده ها به تفكيك پزشك
42 جمع شاخصهای اختصاصی
مركز آموزشي،پژوهشي و درماني امیرالمومنین)ع(
موارد توجیهي پرسنل جديدالورود درماني
رديف موارد توضیحات
- 1 ثبت مشخصات 0 نام و نام خانوادگی
31
-1 نام پدر
-3 شماره تماس)خود همسر ضروری( - -
-4 آدرس
-5 کد ملی
-6 تاریخ تولد محل تولد –
-7 شماره شناسنامه
2 پیگیری بیمه مسئولیت حرفه ای مشخصات پرسنل به مرکز بیمه ارسال می گردد در خصوص –
پرسنل کار دانشجویی تهیه فیش واریزی به مبلغ 1611111 و
تحویل به دفتر پرستاری
3 پیگیری عضویت در نظام پرستاری مدارک شامل فتو شناسنامه کارت ملی 1 قطعه عکس مبلغ – –
351111 ریال به نظام پرستاری تکمیل فرم نظام ابلاغ شروع –
به کار ؛ تحویل دفتر پرستاری داده توسط نماینده نظام پرستاری
خانم نادعلیان پیگیری جهت عضویت انجام می شود .
4 نحوه استفاده از مرخصی استعلاجی -
استحقاقی
0 مرخصی استحقاقی :درخواست مرخصی قبل تا 17 هر ماه و -
قبل از شیف بندی به مسئول بخش تحویل داده می شود هر –
سال 31 روز مرخصی استحقاقی دارید که 05 روز را میتوانید
ذخیره کنید و اجباراً از 05 روز استفاده شود .
1 در صورت مرخصی استعلاجی تا 6 ساعت قبل از شروع شیفت -
بعدی باید به سرپرستار و دفتر پرستاری اطلاع داده شود کپی –
استعلاجی قبل از 14 ساعت باید به دفتر پرستاری تحویل داده
شود استعلاجی تایید شده تا یک هفته بعد باید تحویل دفتر –
پرستاری گردد .
– 04/05 7/ 5 زمان ورود و خروج در هر شیفت شیفت صبح : 31
– 11/05 31/ شیفت عصر : 03
– 8/05 09/ شیفت شب : 31
پاس ساعتی اول و آخر شیفت ممنوع می باشد مگر در موارد
اورژانس استفاده از پاس ساعتی با امضا مسئول شیفت و تایید –
سوپروایزر به نگهبانی تحویل داده شده و در زمان خروج
32
تایمکس با مرخصی ساعتی زده می شود .
6 قوانین شیفت گذاری و )ارتقا بهره
وری( و جابجایی برنامه
شیفت بندی ماهانه توسط مسئول بخش انجام می شود ، برنامه -
درخواستی خود را میتوانید تا 11 هر ماه به مسئول خود اطلاع
دهید
قانون ارتقا بهره وری بر اساس سابقه کار سختی شرایط کار - -
بخش شیفت در گردش ساعت کار شما تعیین می گردد . –
7 ایمنی بیمار جزوه آموزشی ایمنی بیمار مطالعه و یک هفته بعد آزمون گرفته
می شود
8 فرم و نوع پوشش برای هر شغل فرم پرستار : مانتو شلوار سرمه ای با نوار سفید در جلوی مانتو و
سرآستین مقنعه سفید کفش مشکی – –
سرپرستار : مانتو شلوار و مقنعه سرمه ای با یک خط طلایی در
سرآستین کفش مشکی –
سوپروایزر : مانتو شلوار و مقنعه سرمه ای با دو خط طلایی در
سرآستین کفش مشکی –
مترون : مانتو شلوار و مقنعه سرمه ای با سه خط طلایی در
سرآستین کفش مشکی –
پرستار اتاق عمل : مانتو ، شلوار ، مقنعه ، سبز
پرستار NICU –ICU : مانتو و شلوار سبز و مقنعه سفید
9 نحوه گزارش خطاهای درمانی خطاها به چند روش گزارش می شوند :
.0 شکایت بررسی شده در بیمارستان که احتمال وقوع خطا در آن
دیده می شود .
.1 مرگ و میرهای بررسی شده در کمیته مرگ و میر که احتمال
بروز خطا در ان وجود دارد .
.3 ارائه گزارش خطا توسط پرسنل مسئولین پزشکان ) در – -
فرمهای گزارش خطا که شامل فرم گزارش بدون نام فرم –
خطاهای محرز( می باشند .
.4 مسئولین بخشها ، سوپروایزرین مسئول تکمیل خطاهای محرز
هستند .
33
.5 کلیه پرسنل بیمارستان ، خطاهای بدون نام را به محض مشاهده
خطا فرم گزارش بدون نام را تکمیل و در ME box قرار می
دهند .
.6 خطاهای محرز بلافاصله مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادات
جهت جلوگیری از بروز مجدد در اختیار کلیه بخشها قرار داده
می شود .
11 رازداری اسرار بیمار شامل ) تشخیص بیماری اسرار شخصی مراحل – –
درمان (
- - پرونده بیمار: 0 پرونده نباید در دسترس بیمار قرار گیرد 1
کپی از اوراق پرونده ممنوع می باشد در صورت درخواست بیمار
مبنی بر گرفتن کپی باید در شیفت صبح و توسط مدارک
پزشکی صورت گیرد . 3 خروج پرونده از بخش ممنوع می باشد -
11 نحوه برخورد با بیماران و همراهیان و
همکاران
- در نحوه برخورد با بیمار و همراهی دقت شود هر گونه
پرخاشگری و عدم پاسخ به سوالات بیمار جرم محسوب می شود
. بیماران مشتریان ما هستند و باید رضایت خاط آنها فراهم شود
معرفی خود به بیمار به عنوان مراقب وی الزامی می باشد – –
قبل از انجام هر کاری برای بیمار باید به وی توضیح داده شود .
12 آشنایی با فضاهای بیمارستان
13 حقوق گیرنده خدمت )خانم
جمشیدی(
34
نظرسنجی
آیا شکل جدید سایت را می پسندید؟

بله
خیر

پروژه های عمرانی  
پروژه های عمرانی

 

دستورالعمها  
اجرای دستورالعمل های تحول در نظام سلامت

 

مصوبات کمیته ها  
مصوبات کمیته ها در یک نگاه
امکانات تفریحی  
امکانات تفریحی و ورزشی
520958 : کل بازدید 674 : بازدید امروز 0.36 : زمان بارگزاری صفحه 28 : بازدید این صفحه 5 : بازدیدکنندگان آنلاين