کمیته ها
 

اعضاي كميته ها-فروردین1394

كميته

اعضاء

اعضاء

كميته

اعضاء

اعضاء

 بهبود كيفيت

 

آقاي دكتر نوري پور

آقاي قصاب

كنترل عفونت

 

آقاي دكتر نوري پور

آقای دكتر رضائي

آقاي رهبر

خانم دكتر رهبر

آقاي رهبر

آقاي پارسا

دكتر دانايي

خانم وفایی نژاد

خانم ناد عليان

خانم دكتر عسگري

خانم فخاريان

خانم نصيري

مهندس يوسفيان

خانم طاهريان

دارو درمان

 

آقاي دكتر نوري پور

آقاي رهبر

خانم قدس

آقاي حسن زاده

آقاي ابراهيمي

آقاي قصاب

خانم مداح

 

خانم فخاريان

آقای کرات

بهداشت محيط

 

آقاي دكتر نوري پور

خانم مداح

دكتر علي اكبر همتي

خانم دكتر رحمانيان

آقاي رهبر

خانم قدس

دكتر مهرعليزاده

آقاي پارسا

خانم نصيري

مهندس يوسفيان

خانم نصیری

دكتر جباری

خانم طاهريان

 

اخلاق پزشكي

 

آقاي دكتر نوري پور

آقاي حسن زاده

ترياژ

 

آقاي دكتر نوري پور

خانم فخاريان

آقاي رهبر

خانم سالار

آقاي رهبر

خانم ارجمند زاده

خانم جوادی نژاد

خانم دكتر فائز

دكتر فائز

دکتر حسینی

آقاي كيكاووسي

خانم یازرلو

خانم عرب

 

 

خانم اميري

خانم جمشيدي

 

 

حفاظت فني  و بهداشت كار

 

 

آقاي رهبر

دكتر پهلوان

 بحران و بلايا

 

آقاي دكتر نوري پور

خانم طاهريان

خانم نصيري

آقاي حسن نژاد

آقاي رهبر

خانم نيك انديش

خانم طاهريان

خانم نيك انديش

دکتر حسینی

خانم کاشی

خانم مداح

آقاي يوسفيان

آقاي قصاب

 

مدارك پزشكي و فناوري  اطلاعات

 

 

آقاي دكتر نوري پور

خانم نصيري

 طب انتقال خون

 

آقاي دكتر نوري پور

دكتر رهبر

آقاي رهبر

مهندس رفعت

آقاي رهبر

خانم عرب

آقاي قيومي

خانم فخاريان

دكتر عسگري

خانم فخاريان

خانم صفا

آقاي قصاب

دكتر حقي

خانم جباریان

خانم وفایی نژاد

خانم پهلواني نژاد

دکتر جلالی

آقاي حسن زاده

ايمني مادر و نوزادو ترويج تغذيه با شير مادر

 

آقاي دكتر نوري پور

خانم دكتر رحمانيان

 مرگ و مير و عوارض بيمارستاني

 

آقاي دكتر نوري پور

خانم فخاريان

آقاي رهبر

خانم آل بویه

آقاي رهبر

دكتر عسگري

خانم جهانشير

خانم نیک اندیش

دكتر فائز

خانم پهلوانی نژاد

خانم مسبحی

خانم ارجمند زاده

دکتر حسینی

دکتر جلالی

خانم لطفي

 

خانم زهرا گل هاشم

 

ترويج زايمان طبيعي

آقاي دكتر نوري پور

آقاي رهبر

احيا نوزادان

آقاي دكتر نوري پور

خانم ارجمند زاده

خانم دكتر رهبر

خانم وفایی نژاد

دكتر دانايي

خانم سالار

خانم فخاريان

خانم دكتر فائز

خانم فخاريان

دكتر آقا عمو

خانم دارایی

خانم نیک اندیش

خانم كاكو

 

خانم ارجمندزاده

 

 

 

كاهش مرگ پريناتال

آقاي دكتر نوري پور

خانم ارجمند زاده

پیشگیری از  مرگ مادران

آقاي دكتر نوري پور

خانم فاطمه همتي

دكتر دانايي

خانم غياث الدين

دكتر رحمانيان

خانم فخاريان

خانم فخاريان

دكتر آقا عمو

دكتر رهبر

خانم سالار

خانم سالار

خانم كاكو

خانم ارجمند زاده

 

 

مرگ كودكان 1تا 59 ماهه

آقاي دكتر نوري پور

خانم عرب

كميتهKMC

آقاي دكتر نوري پور

آقاي قصاب

خانم دادخواه

آقاي دكتر دانايي

دكتر آقاعمو

خانم ارجمندزاده

خانم فخاريان

دکتر حسینی

دكتر مهرعليزاده

خانم لطفي

دكتر مهرعليزاده

خانم آل بويه

خانم جمشيدي

خانم سمانه کاشفی

خانم کلیچ

 

آقاي دكتر دانايي

 

 تعيين تكليف بيماران

آقاي دكتر نوري پور

خانم دكتر رحمانيان

 

 

خانم دكتر مهرعليزاده

خانم عرب

تيم مديريت اجرايي

آقاي دكتر نوري پور

خانم نصيري

خانم فخاريان

خانم ارجمند زاده

آقای دكتر دانايي

آقای مهندس رفعت

 

 

خانم فخاريان

خانم وفایی نژاد

 

 

خانم دكتر آقاعمو

خانم دكتر مهرعليزاده

 

 

آقاي قصاب

آقاي رهبر

برنامه زمان بندی کمیته ها در سال 95

  

نام دبير

نام كميته

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

 

بهبود كيفيت

 

خانم نصيري

 

15

 

23

 

17

 

19

 

15

 

18

سومين چهار شنبه ماه های زوج- 8

دارو و درمان

 

دكتر جباری

 

6

 

6

 

1

 

3

 

6

 

2

اولين دوشنبه ماه های زوج - 8

اخلاق پزشكي

 

خانم جمشيدي

9

6

3

8

4

1

5

3

1

2

4

2

اولين دوشنبه هر ماه- 10:30

مدارك پزشكي...

خانم پهلواني نژاد

16

13

10

14

11

8

12

10

15

13

11

9

دومين دو شنبه  هر ماه-10:30

حفاظت فني...

 

مهندس يوسفيان

19

23

20

24

21

18

15

20

18

16

21

19

سومين پنج شنبه هر ماه-10:30

مادر و نوزاد و ...

 

خانم لطفي

16

20

17

21

18

15

19

17

19

20

18

16

سومين  دوشنبه هر ماه- 9:30

بهداشت محيط

 

مهندس طاهريان

8

5

9

6

31

7

4

2

7

5

3

1

اولين يك شنبه هر ماه- 12

كنترل عفونت

 

خانم مداح

8

5

9

6

31

7

4

2

7

5

3

1

اولين يك شنبه هر ماه- 12

بحران و بلايا

 

خانم کاشی

31

28

25

29

26

31

27

25

30

28

26

24

آخرين سه شنبه هر ماه-12

طب انتقال خون

 

آقاي حسن زاده

30

 

31

 

25

 

26

 

29

 

25

 

آخرين دوشنبه ماه هاي فرد-12

مرگ و مير بزرگسالان 

خانم گل هاشم

17

21

18

15

19

16

13

18

16

21

19

17

سومين سه شنبه هر ماه -8

مرگ كودكان

 

خانم

آل بويه

10

7

4

1

5

2

6

4

2

7

5

3

اولين سه شنبه هر ماه 10:30

احيا نوزادان

 

خانم رجبی

9

13

10

14

11

8

12

10

15

13

11

9

دومين دوشنبه هر ماه- 12

مرگ مادران

 

خانم ارجمندزاده

15

19

16

20

10

21

18

16

21

19

17

15

سومين يك شنبه هر ماه ساعت11

مرگ پريناتال

 

خانم رجبی

9

13

10

14

11

8

12

10

15

13

11

9

دومين دوشنبه هر ماه-  12

 

ترياژ

خانم عرب

31

28

25

29

26

31

27

25

30

28

26

24

آخرين سه شنبه هر ماه -12

تعيين تكليف

خانم فخاریان

 

28

 

29

 

31

 

25

 

28

 

24

آخرین سه شنبه ماه مياني -12

KMC

 

خانم شاهی

16

20

17

21

18

15

19

17

15

20

18

16

سومين  دوشنبه هر ماه- 9:30

تيم مديريت اجرايي

آقاي رهبر

25

29

26

30

27

31

28

26

24

29

27

25

آخرين چهار شنبه هر ماه -8

ترويج زايمان طبيعي

خانم ارجمندزاده

15

19

16

20

10

21

18

16

21

19

17

15

سومين يك شنبه هر ماه ساعت11

کسورات و تعامل بیمه ای

آقای قصاب

14

4

1

5

30

6

3

1

6

4

2

7

اولین شنبه هر ماه-12

تجهیزات پزشکی

آقای پارسا

19

9

13

10

14

11

8

13

11

9

14

19

دومین پنج شنبه هر ماه-10:30

 

                      

 

نظرسنجی
آیا شکل جدید سایت را می پسندید؟

بله
خیر

پروژه های عمرانی  
پروژه های عمرانی

 

دستورالعمها  
اجرای دستورالعمل های تحول در نظام سلامت

 

مصوبات کمیته ها  
مصوبات کمیته ها در یک نگاه
امکانات تفریحی  
امکانات تفریحی و ورزشی
522566 : کل بازدید 546 : بازدید امروز 0.36 : زمان بارگزاری صفحه 1035 : بازدید این صفحه 6 : بازدیدکنندگان آنلاين