اسامی کمیته ها و اعضای آنها
 
اسامی اعضای کمیته ها
دبیر کمیته
 
 
نام کمیته
آقای دکتر فتحعلیان- آقای رهبر- آقاي دكتر دانایی- خانم دکتر آقا عمو - خانم دكتر رهبر -خانم طاهره وفایی نژاد- خانم شهربانو پهلوانی نژاد-آقاي امیدی-خانم جمشیدی
خانم باقری
 
پایش و سنجش کیفیت
آقای دکتر نوری پور -خانم وفایی نژاد- خانم باقری - آقای  قیومی- خانم جمشیدی- آقای  امیدی- آقای مهندس قزوینیان
خانم پهلواني نژاد
 
مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات
آقای دکتر فتحعلیان- آقای  رهبر - خانم دكتر فائز- خانم دکتر آقا عمو - خانم  دارایی - خانم آلبویه - آقاي حسن زاده - خانم جوادی نژاد-خانم  حاج محمدی - خانم باقری
خانم جمشيدي
 
اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای
آقای دکتر فتحعلیان- آقای رهبر- آقای دکتر رضایی- خانم دکتر عسگری - خانم  وفایی نژاد- خانم باقری- خانم  قدس- آقای مهندس یوسفیان- خانم  جمشیدی- آقای  حسن زاده – آقای  پارسا- خانم  طاهریان- خانم حمیدی
خانم نبوی
 
کنترل عفونت
آقای دکتر نوری پور- خانم  وفایی نژاد- خانم  باقری- خانم ساداتیان- خانم  قدس- مهندس یوسفیان- خانم جمشیدی
خانم طاهريان
 
بهداشت محیط
آقای دکتر نوری پور - آقای رهبر- خانم جمشیدی- خانم باقری - خانم طاهريان- آقای  حسن نژاد
مهندس يوسفيان
 
  حفاظت فنی و بهداشت کار
آقای دکتر فتحعلیان - آقاي رهبر- خانم دکتر حقی - خانم دکتر آقا عمو -خانم وفایی نژاد- آقای امیدی- خانم باقری - آقای ارسطو- خانم طاهریان- خانم جمشیدی
خانم نبوی
 
مدیریت خطر حوادث و بلایا 
آقای دکتر فتحعلیان - آقاي رهبر -خانم دکتر فائز- خانم دکتر رهبر- خانم وفایی نژاد- خانم دارایی- خانم باقری - خانم جمشیدی- خانم نیک اندیش
خانم دارایی
 
ترویج زایمان طبیعی و ایمن 
آقای دکتر فتحعلیان - آقای رهبر- خانم دكتر رحمانيان- خانم دارایی- خانم جمشيدي- خانم  باقری - خانم همتی – خانم نیک اندیش- خانم فخاریان- خانم آل بویه- خانم جهانشير - خانم دانشگر- خانم کاکو- خانم سالار
خانم جهانشیر
 
ترویج تغذیه با شیر مادر 
آقای دکتر فتحعلیان - آقای رهبر-خانم دكتر فائز خانم دکتر حقی خانم وفایی نژاد - خانم دارایی- خانم جمشيدي- خانم باقری
خانم عرب
 
  اورژانس
آقای دکتر فتحعلیان - آقاي رهبر- خانم دكتر فائز - خانم دکتر حقی- خانم جمشیدی- خانم دارایی- خانم باقری
خانم عرب
 
  تریاژ
خانم دکتر حقی- خانم دكتر مرادان - خانم جمشيدي- خانم باقری- خانم دارایی- خانم عرب
خانم وفایی نژاد
 
تعیین تکلیف بیماران 
آقای دکتر فتحعلیان - آقای رهبر- خانم دكتر تاجیک- خانم دكتر رحمانيان- آقاي  ابراهيمي -خانم وفایی نژآد- اقاي امیدی- خانم جمشیدی- ارجمندزاده- آقاي پارسا- خانم باقری
دکتر ملکی نژاد
 
  دارو، درمان و تجهیزات پزشکی 
آقای دکتر فتحعلیان - آقای رهبر-آقای امیدی - خانم فخاریان -خانم جمشيدي- خانم باقری -خانم پهلوانی نژاد- خانم دکتر  آقا عمو-خانم غفوریان- آقای قیومی-خانم دکتر  ملکی نژاد-آقای  پارسا
خانم غفوریان
 
اقتصاد درمان،دارو و تجهیزات پزشکی 
آقای دکتر نوری پور - اقای دکتر فتحعلیان - خانم دکتر عسکری- خانم دکتر نادری ارم- خانم دکتر فائز- خانم دکتر رحمانیان - آقای دکتر سلطانیان- آقای رهبر-خانم جمشیدی -خانم وفایی نژآد- خانم باقری -خانم پهلواني نژاد
خانم زهرا همتی
 
مرگ و میر و عوارض ، آسیب شناسی و نسوج 
آقاي دكتر نوري پور- آقای دکتر سلطانیان- خانم دكتر رهبر- خانم دكتر حقي- آقای دکتر فتحعلیان -آقای  رهبر- آقاي  حسن زاده- آقای رزاقی- خانم وفایی نژاد- خانم باقری - خانم  عرب- جمشیدی
آقاي حسن زاده
 
  طب انتقال خون 
آقای دکتر نوری پور- خانم دکتر آقا عمو-دکتر نادری ارم-خانم نادری-خانم وفایی نژآد-خانم عرب- خانم کلیچ-خانم شکری -خانم جمشیدی- خانم باقری
خانم آل بويه
 
  مرگ و میر کودکان 1 تا 59 ماهه
آقای دکتر سلطانیان- خانم دکتر آقاعمو – آقای دکتر دانایی - خانم وفایی نژاد- خانم دارائی خانم کاکو آقای امیدی- خانم نیک اندیش- خانم باقری - خانم جمشیدی
خانم رجبی
 
احیاء نوزادان 
آقای دکتر دانایی- خانم دكتر آقاعمو – خانم وفایی نژاد- خانم نیک اندیش- خانم کاکو- خانم دارایی- خانم  جمشیدی- خانم باقری
خانم رجبی
 
کاهش مرگ پریناتال 
خانم دکتر رحمانیان - خانم دکتر فائز- آقای دکتر سلطانیان- خانم سالار- خانم باقری - خانم  وفایی نژاد- خانم جمشیدی
خانم دارایی
 
پیشگیری از مرگ مادران
آقای دکتر دانايي- خانم دکتر  آقا عمو- خانم دكتر نادری ارم - خانم  دارایی- آقای امیدی- خانم  جمشيدي- خانم لطفي- خانم  باقری
خانم جهانشیر
 
KMC
آقای دکتر نوری پور- آقای دکتر فتحعلیان- آقای دکتر دانايي- آقای رهبر- خانم دکتر آقا عمو- خانم وفایی نژاد- خانم جوادی نژاد-  آقای  امیدی-خانم نیک اندیش- خانم باقری - خانم  جمشيدي- آقای مهندس قزوینیان
آقاي دکتر فتحعلیان
 
تیم مدیریت اجرایی

آقای دکتر نوری پور -آقای دکتر فتحعلیان- آقای رهبر -خانم سالار- خانم ارجمند زاده- آقاي پارسا- خانم باقری- آقاي امیدی-خانم قدس- خانم آل بویهخانم دكتر ملکی نژاد-خانم کاکو

آقای پارسا
 
تجهیزات پزشکی