خرید کتب درخواستی

اطلاع رسانی به مدیران گروه ها و پزشکان درخصوص خرید و آماده شدن کتاب های مورد درخواست آنها جهت امانت از طریق نامه

اداری و درج در اخبار کتابخانه

 

 

 

 

 

 

 

 

·         اطلاع رسانی درخصوص برقراری یا عدم برقراری دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی مختلف

اطلاع رسانی درخصوص برقراری یا عدم برقراری دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی مختلف از طریق مکاتبه اداری

در اتوماسیون و نصب اطلاعیه در تابلو اعلانات کتابخانه انجام می شود.

 

 

 

 

 

·         اطلاع رسانی کارگاه های آموزشی که در کتابخانه برگزار می شوند

برنامه کارگاه های آموزشی تدوین شده از سوی کارشناس کتابخانه از طریق نامه اداری در اتوماسیون به ریاست

بیمارستان، دفتر آموزش بیمارستان و کتابخانه مرکزی دانشگاه اعلام می گردد و در تابلوی اعلانات کتابخانه

نیز نصب می شود. همچنین خبر برگزاری نیز در سایت بیمارستان درج می گردد.

 

 

 

 

 

 

·         اطلاع رسانی نمایشگاه ها

اطلاع رسانی نمایشگاه های مختلف مانند برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب، هفته کتاب، نمایشگاه وجین و

نمایشگاه های برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی سمنان توسط کارشناس کتابخانه از طریق نامه اداری،

درج در اخبار کتابخانه و نصب اطلاعیه در تابلو اعلانات کتابخانه انجام می شود.