• دارنده مجوز پذیرش بیماران بین الملل

 

  • دارنده گواهینامه  ISO 9001-2004 از سال 86 الی 89

 

  • دارنده گواهینامه ISO 9001-2008 از سال 89 الی 91

 

  • دارنده لوح دوستدار کودک

 

  • دارنده تندیس و لوح جشنواره حاکمیت بالینی

 

  • مجوز پذیرش بیمار بین الملل