برنامه ورزشی آمادگی جسمانی کارکنان دانشگاه (ویژه بانوان)

 

 

 

 

ایروبیک

 

برای تونیک

 

یوگا

 

پیلاتس

 

تی ارایکس

 

 

شنبه

 

باشگاه نشاط

8 الی 9

 

باشگاه نشاط

30/16 الی 30/17

 

باشگاه حجاب

19 الی 20

باشگاه برای تونیک

18 الی 19

 

 

 

باشگاه نشاط

15/19الی15/20

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

باشگاه نشاط

30/19الی30/20

 

 

 

باشگاه آگرین

18 الی 19

 

 

دوشنبه

 

 

باشگاه حجاب

19 الی 20

 

باشگاه برای تونیک 18 الی 19

 

 

 

باشگاه نشاط

15/19الی15/20

 

 

باشگاه آگرین

20 الی 21

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

باشگاه نشاط

30/19الی30/20

 

 

 

باشگاه آگرین

18 الی 19

 

 

چهارشنبه

 

باشگاه نشاط

8 الی 9

 

باشگاه نشاط

30/16 الی 30/17

 

باشگاه حجاب

19 الی 20

 

باشگاه برای تونیک 18 الی 19

 

 

 

 

باشگاه آگرین

20 الی 21