مامای مسئول بخش : خانم محبوبه دارائی

 

تعداد پزشکان متخصص این بلوک 9 نفر میباشد.

- دکتر مژگان رحمانیان (مدیر گروه زنان) :متخصص زنان و زایمان دارای برد تخصصی

- دکتر ناهید رهبر: متخصص زنان و زایمان دارای برد تخصصی

- دکتر شهرزاد آقا عمو: متخصص زنان و زایمان دارای برد تخصصی

- دکتر صنم مرادان: متخصص زنان و زایمان دارای برد تخصصی

- دکتر اعظم آذرگون: متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی

- دکتر الهام صفاریه: متخصص زنان و زایمان دارای برد تخصصی

- دکتر نجمه فائز: متخصص زنان و زایمان

- دکتر ساهره اعرابیان: متخصص زنان و زایمان

- دکتر ساتی نیک درزی: متخصص زنان و زایمان

ماما مسئول بلوک زایمان: خانم محبوبه دارایی

ماماهای این مرکز 14 نفرمی باشند که با مدرک تحصیلی لیسانس مامایی در این مرکز انجام وظیفه می نمایند.

این بلوک به طور شبانه روز فعال بوده و آماده پذیرش مادران باردار، مادران پر خطر، بیماران دارای مشکلات زنان و زایمان، مشاوره قبل و بعد از زایمان، کنترل مادران باردار می باشد.

امکانات زایمان در این بلوک:

- زایمان بی درد با استفاده از روشهای دارویی و گازهای استنشاقی

- زایمان در آب

- زایمان فیزیولوژیک

در این بلوک از مادران باردار بالای 20 هفته جهت شرکت در کلاسهای آمادگی قبل از زایمان ثبت نام به عمل می آید و مادران می توانند از ماماهای مربی به عنوان مامای همراه هنگام زایمان کمک بگیرند.

 

 

 
 
\