مسئول واحد : خانم شکوفه باقری

وظائف واحد بهبود کیفیت:

·         تعیین ، اولویت بندی ، سنجش ، تحلیل و ارتقای شاخص های بیمارستانی ( پایش مدیریتی) با مشارکت واحد مدیریت اطلاعات سلامت و سایر بخش ها و واحدها

·         برنامه ریزی و هماهنگی انجام ممیزی داخلی و طراحی و اجرای برنامه مداخله ای مناسب بر اساس تحلیل نتایج ممیزی

·         هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در کل بیمارستان

·         ارائه فهرست اولویت ها و شاخص های بهبود کیفیت در کل بیمارستان به تیم مدیریت ارشد

·         آموزش مباحث مرتبط به بهبود کیفیت به کارکنان بیمارستان

·         پیگیری اجرای مصوبات کمیته ها

·         برگزاری کمیته بهبود کیفیت با هدف تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر ، شامل موضوعات بالینی و غیر بالینی با همکاری مسئولین بخش ها و واحدها و اعضای کمیته بهبود کیفیت با هدف ارتقای یک پارچه و هماهنگ تمام بخش ها و واحدها

·         پایش و ارزشیابی برنامه بهبود کیفیت بیمارستان