مسئول واحد خانم فائزه گلی

 • تدوين خط مشي، استراتژي و اهداف واحد بهداشت حرفه اي بيمارستان همسو با استراتژي و خط مشي بيمارستان
 •  اقدام در جهت تدوین فرآیندها و شاخص های بیمارستانی در زمینه بهداشت حرفه ای
 •  مشاركت در فرهنگ سازي در زمينه خط مشي، استراتژي، برنامه ها و اهداف بهداشت حرفه اي به كليه پرسنل
 •  برنامه ريزي و اقدام براي تهيه كتابچه سلامت شغلي و بهداشت حرفه اي
 •  تهيه و گرد آوري ( اجراي ) مجموعه قوانين، مقررات و دستورالعمل ها و روشهاي اجرايي مرتبط با بهداشت حرفه اي در بيمارستان
 •  تدوين شناسنامه بهداشت حرفه اي بيمارستان شامل نقشه جامع بيمارستان و مكان يابي واحد ها، تهيه ليست كليه مشاغل موجود ،شناسايي وگردآوري فرايندها و شرح وظايف به تفكيك بخش و واحدهاي بيمارستاني، ، تهيه ليست كليه پرسنل رسمي، پيماني، قراردادي و پيمانكاران و كليه كارآموزان و كارورزان
 •  برنامه ريزي براي اجراي ارزيابي ريسك كليه مشاغل و تحليل نتايج ارزيابي (شناسايي، اندازه گيري و ارزشيابي كليه عوامل زيان آور فيزيكي، شيميايي، ارگونوميكي، بيولوژيكي و رواني محيط كار، ایمنی و حوادث)، تعیین الویت کنترل ریسک دربیمارستان
 • تهيه و تعيين برنامه ها و اقدمات اصلاحي و پيشگيرانه بر اساس ارزيابي ريسك و معاينات شغلي انجام شده و اقدام جهت بازنگري آن ها
 • تهيه برنامه و اجراي (پايش و نظارت) بازرسي هاي روتين از واحدها و بخش هاي بيمارستاني براساس سطح ريسك آن ها و چك ليست مربوطه و تهيه گزارش براي واحدهاي ذيربط براي پيگيري و اجرا
 • نظارت و ارزيابي به منظور انتخاب و عملكرد پيمانكاران (ارايه دهنده خدمات مهندسي بهداشت حرفه اي و طب كار) با واحد مربوطه در بيمارستان و تهيه گزارش
 •  همکاری با واحد تجهیزات پزشکی در زمینه خرید تجهیزات از نظر در نظر گرفتن  مسائل ایمنی دستگاهها
 •  برنامه ريزي و تشكيل كميته حفاظت فني و بهداشت كاربا همكاري ساير اعضاي مصوب، تهيه صورت جلسات، پيگيري صورتجلسات مطابق آئين نامه مربوطه وارسال يك نسخه صورت جلسات به مراجع قانوني شامل ادارات كار و مراكز بهداشت مربوطه
 • انجام نياز سنجي آموزشي سالانه از كليه پرسنل بيمارستان و تهيه و تعيين برنامه آموزشي به طرق مختلف و مورد نياز
 • اجراي برنامه آموزشي و ارزشيابي مستمر و مصوب براي كليه شاغلين بيمارستان با همكاري واحد آموزش بيمارستان
 • همكاري در تدوين و اجراي برنامه مديريت بحران و بلايا و شركت در كميته هاي مرتبط در بيمارستان
 • اقدام جهت استقرار و راهبري سيستم مديريت مواد شيميايي (شناسايي و ارزيابي مواد شيميايي موجود وتهيه مواد شيميايي مورد مصرف و استفاده در كليه مكانها و آموزش كليه موارد به شاغلين در معرض در كليه ي مراحل انبارش و نگهداري، مصرف و دفع بهداشتيٰ) به منظور كنترل آلودگي محيط كار، پرسنل و محيط زيست
 • همكاري با بازرسين بهداشت حرفه اي وزارت بهداشت، معاونت يا شبكه هاي بهداشتي درماني
 •  برنامه ريزي براي اجرا و نظارت برانجام معاينات شغلي (قبل ازاستخدام، دوره اي و اختصاصي) و تشكيل پرونده سلامت شاغلين
 • اقدام جهت آناليز نتايج معاينات شغلي و تهيه برنامه ها و اقدامات اصلاحي و ارايه گزارش
 • نظارت بر عقد قرارداد با پيمانكاران و الزام در رعايت مقررات واحد بهداشت حرفه اي و مطابق با آئين نامه ايمني امور پيمانكاري
 • همكاري براي ايجاد، اجرا و نظارت بر فرآيند ثبت، بررسي ، آناليز و گزارش دهي حوادث و بيماري هاي ناشي از كار و ارسال گزارش لازم و به موقع به مراجع ذيربط (مراكز بهداشتي درماني، اداره كار ، تامين اجتماعي و ...)
 •  تعيين ونظارت برنصب تابلوها وعلائم ايمني و هشدار دهنده و پوسترهاي اطلاع رساني و آموزشي بهداشت حرفه اي در بيمارستان
 •  تعيين نوع وسايل حفاظت فردي متناسب هرشغل براساس ارزيابي ريسك انجام شده، همكاري و نظارت بركيفيت آن ها بر اساس فرآيند انتخاب و خريد با واحد مربوطه، آموزش و نظارت بر استفاده مستمر و نگهداري صحيح از وسايل حفاظت فردي
 • رسيدگي به شكايات، انتقادات و پيشنهادات شاغلين در زمينه مسائل بهداشت حرفه اي و طب كار براساس فرآيند تدوين شده توسط كميته حفاظت فني و بهداشت کار
 • برنامه ريزي براي طراحي و استقرار سيستمهاي مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست براساس سياست ها و اهداف مديريت ارشد بيمارستان ، جمع آوري، آناليزو ارسال به موقع آمارو اطلاعات مورد نيازمعاونت/ شبكه ها و مراكز بهداشتي درماني و ساير مراجع ذيصلاح.
 •  همكاري و تعامل با ساير كارشناسان مرتبط ( كنترل عفونت، بهداشت محيط و ...) در پيشبرد اهداف واحد
 • برنامه ريزي و اقدام به منظور بروز رساني اطلاعات ودستورالعملهاي و چك ليستهاي واحد و مستند سازي آنها و اقدام جهت بازنگري آنها
 • همكاري در تدوين و اجراي سيستم پيشنهادها و نظام تشويق و تنبيه در زمينه اجراي دستورالعمل هاي بهداشت حرفه اي از طريق مديريت / رياست و يا ساير سرپرستان
 • برنامه ريزي براي اجرا و تعيين اقدامات، اهداف و برنامه هاي اصلاحي و پيشگيرانه به منظور كنترل و كاهش بيماريها و حوادث شايع ناشي از كار در بيمارستانها ( اختلالات عضلاني اسكلتي، استرس شغلي، نوبت كاري و...)
 • برنامه ريزي براي اجراي و نظارت بر برنامه هاي بهداشت حرفه اي شامل ارگونومي، روشنايي، صدا، ايمني ، شيميايي، و ساير برنامه هاي مرتبط با بهداشت حرفه اي كه از طريق وزارت بهداشت و يا دانشگاه ابلاغ مي شود
 • همكاري براي اجراي برنامه بررسي و تطبيق مشاغل سخت و زيان آور براساس برنامه هاي مديريت بيمارستان