مسئول واحد : خانم معصومه رجبی

یک نفر کارشناس بهداشت محیط به عنوان مسئول این واحد فعالیت می نماید.

مهم ترین وظایف این واحد به شرح زیر می باشد:

1. تعیین اولویت های بهداشتی و برنامه ریزی جهت ارتقاء وضعیت بهداشت محیط بیمارستان

2.پیگیری و نظارت بر اجرای آئین نامه ها، استانداردها،بخشنامه ها و دستورالعملهای ابلاغ شده

3. شرکت در کمیته های بهداشت محیط و کنترل عفونتهای بیمارستان و پیگیری مصوبات آن

4. انجام بازدید و نظارت بهداشتی مستمر از کلیه قسمتهای بیمارستان

5. نظارت بر تفکیک ، جمع آوری ، حمل و بی خطرسازی پسماندهای بیمارستانی


6.کنترل بهداشتی آب مصرفی ازنظر کمی و کیفی و انجام آزمایشات دوره ای میکروبی وشیمیایی و کلرسنجی با استناد به دستورالعمل ها ،استانداردها و شرایط موجود


7.نظارت بر جمع آوری ، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب بیمارستان


8.آموزش و نظارت بر نحوه استفاده از مواد شوینده و ضدعفونی کننده  

9. برنامه ریزی و پیگیری بهسازی محیط بیمارستان

10.بررسی وضعیت فنی و بهداشتی سیستم تهویه مطبوع در بیمارستان (گرمایش و سرمایش) و پیگیری در جهت رفع مشکلات احتمالی موجود 

11. برنامه ریزی جهت مبارزه با حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط

12. نظارت و کنترل مداوم رختشویخانه در جهت اجرای قوانین و مقررات بهداشتی

13. نظارت و هماهنگی لازم در زنجیره تهیه ، طبخ وتوزیع موادغذایی با همکاری کارشناس تغذیه به منظور اطمینان از سلامت غذای توزیع شده در بیمارستان


14. پیگیری امور مربوط به سلامت کارکنان ( واکسیناسیون و اخذ کارت بهداشتی کارکنان خدماتی، آشپزخانه ، رختشویخانه) و...
15.ارائه گزارش مشکلات بهداشتی بیمارستان به مسئولین ذیربط و پیگیری رفع نواقص


16. مشارکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی برای کارکنان ، بیماران و کارآموزان

17. جمع آوری و تحلیل اطلاعات آماری مربوطه