مرکز آموزشی درمانی اميرالمؤمنين (ع) سمنان وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1367 در زميني به مساحت 7 هكتار و زيربناي حدود يازده هزار متر مربع احداث و آغاز به كار نموده است و از خرداد 1384 حدود دو هزار و نهصد و هشتاد و پنج متر مربع به زيربناي آن اضافه گرديده است. در حال حاضر زيربناي بيمارستان حدود سيزده هزار و نهصد و هشتاد و پنج متر مربع و دارای 116 تخت فعال می باشد.

اين بيمارستان با بهره گيري از تجارب مناسب و ارزشمند مديران، پزشكان و پرسنل متعهد و كوشاي خود توانسته است گام‌هاي بزرگي در جهت سلامت مردم شريف سمنان بردارد.

اميد است با بهره گيري از سيستم‌هاي فني و مديريتي نظير حاکمیت بالینی و اعتباربخشی در جهت بهبود مستمر، ارتقا كيفيت خدمات درماني و رضايت هرچه بيشتر مراجعان گام بردارد.