جدیدترین کتاب های خریداری شده در سال 1401

 

  

ردیف

عنوان کتاب

سال انتشار

زمان خرید کتاب

1

Williams Obstetrics

2022

پاییز 1401

2

Pediatric Nephrology

2022

پاییز 1401

3

پزشک و ملاحظات اخلاقی

1401

زمستان 1401