جدیدترین کتاب های خریداری شده در سال 98

 

  

عنوان کتاب

سال انتشار

زمان خرید کتاب

Berek & Novak’s Gynecology

2020

بهار 98

Nelson Textbook of Pediatrics

2020

تابستان 98

Beckmann and Lings Obstetrics & Gynecology

2019

تابستان 98

Telinde’s Operative Gynecology

2020

پاییز 98

Speroff’s Clinical Gynecologic Endocrinology & Infertility

2020

پاییز 98

Fenichel’s Clinical Pediatric Neurology

2019

زمستان 98

Klaus and Fanaroff’s Care of the Highrisk Neonate

2020

زمستان 98

Atlas of Pediatric Emergency Medicine

2019

زمستان 98