مسئول واحد : آقای حمیدرضا پارسا

واحد تجهیزات پزشکی به طور کلی وظیفه ساماندهی امور مربوط به تجهیزات پزشکی این مرکز را در ابعاد مختلف عهده دار است .از جمله این کارها می توان موارد زیر را برشمرد:

* تعمیرات ، سرویس و رفع معایب تجهیزات

* رفع اشکالهای اپراتوری روزمره وموارد اورژانسی

* ارتباط با شرکتهای واردکننده ، تولید کننده ، خدمات دهنده و شرکت های کالیبرکننده تجهیزات جهت خرید تجهیزات مصرفی و سرمایه ای ، تعمیرات وسرویس های موردی و دوره ای و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

* تایید و یا اعلام درخواست های تجهیزات مورد نیاز بخش های مختلف وپیگیری آنها

همزمان با اجرای طرح تحول نظام سلامت در کشور از اوایل سال 1393 نظارت دقیق تر بر روند خرید تجهیزات و ملزومات بیمارستانی نیز در دستور کار این واحد قرار گرفته است.علاوه بر اینها بازدید های دوره ای از تجهیزات بیمارستان و ارتباط با واحدهایی مانند تاسیسات، خدمات، اداره ساختمان،امور مالی ، کارپردازی و.. به جهت هماهنگی بیشتر و تسریع امور بیمارستان درزمره کارهایی است که این واحد بطور مستمر انجام می دهد.

این مرکز تجهیزات مختلفی در گروههای زنان و اطفال داشته ونیز واحدهای پشتیبانی درمانی  نیز در این مرکز ، تجهیزات قابل توجهی را دارا می باشند.از جمله تجهیزات مهم این مرکز می توان به دستگاه لاپاروسکوپی در گروه جراحی زنان،دستگاه اتوآنالیزر در واحد آزمایشگاه، دستگاه سی تی اسکن در واحد تصویر برداری، دستگاه اکسیژن ساز و... اشاره نمود.