مسئول واحد : خانم انسیه جهانشیر

 یک نفرکارشناس مامایی به عنوان مسئول این واحد فعالیت می کند.

مهم ترین وظائف این واحد به شرح زیر می باشد:

1.       تشکیل کمیته بیمارستانی ترویج تغذیه با شیر مادر ( بیمارستان به طور مکرر از نظر تغذیه با شیر مادر مورد پایش قرار می گیرد )

2.       آموزش مادران باردار و زایمان نموده در زمینه مزایای تغذیه با شیر مادر ، چگونگی شیردهی و تداوم آن ، عوارض تغذیه مصنوعی و بطری و گول زنگ

3.       آموزش موارد مذکور به پرسنل بخشهای مرتبط با ترویج تغذیه با شیر مادر

4.       تهیه پمفلت و CDآموزشی در رابطه با تغذیه با شیر مادر و در اختیار قرار دادن آن به مادران زایمان نموده برای آموزش بیشتر در منزل

5.       فراهم نمودن تسهیلات لازم برای اقامت شبانه روزی مادران

6.       فراهم آوردن امکانات دوشیدن شیر مادر در مواقع لزوم و ذخیره آن

7.       قراردادن اطلاعاتی در مورد گروه های حامی و مراکز مشاوره شیردهی در اختیار والدین