کلینیک تغذیه طبق برنامه زیر فعال می باشد:

یکشنبه ها ساعت 10-12جهت مشاوره به بیماران PKU

چهارشنبه ها ساعت 9 - 10 جهت مشاوره تغذیه عمومی