کلینیک تغذیه طبق برنامه زیر فعال می باشد:

یکشنبه ها ساعت 10-12جهت مشاوره به بیماران PKU

پنج شنبه ها ساعت 11 تا 12 کلینیک فاطمیه