واحد تغذیه بیمارستان امیرالمومنین (ع) خدمات پاراکلینیکی را با کیفیت بالا به بیماران بستری در این مرکز و مراجعین سرپایی تحت نظر کارشناس تغذیه این مرکز (  نجمه ابراهیمی ) ارائه می نماید.

ارائه خدمات در حوزه های زیر می باشد:

الف مشاوره تغذیه

-         مشاوره تغذیه برای تمام بیماران دیابتیک فشارخونی قلبی به هنگام بستری

-         مشاوره تغذیه برای بیمارانی که از طرف پزشک درخواست مشاوره در پرونده ثبت شده باشد.

-         مشاوره تغذیه برای بیماران سرپایی که از جانب پزشکان این مرکز ارجاع داده می شوند.

-         مشاوره تغذیه و کنترل و پایش وضعیت بیماران فنیل کتونوری استان سمنان که تحت کنترل این مرکز هستند.

-         انجام و پی گیری امورات مربوط به بیماران فنیل کتونوری

بمدیریت بخش غذا

- نظارت بر حسن اجرای قرارداد تهیه غذای بیمارستان

- نظارت بر کمیت و کیفیت غذای بیمارستان

- تهیه و تنظیم برنامه غذایی دو هفتگی معمولی و رژیمی بیماران و کارکنان

- تهیه و تنظیم امار های غذایی روزانه

- تایید لیست های هزینه غذایی روزانه