مسئول واحد : خانم نجمه ابراهیمی

 

واحد تغذیه بیمارستان واحدی فنی و اجرایی، زیر نظر مدیر بیمارستان بوده و در هماهنگی با بخش های مرتبط شامل پرستاری، خدمات غذایی، اعتباربخشی و ... ارائه خدمت می کند .

واحد تغذیه در دو حوزه مشاوره تغذیه و رژیم درمانی و مدیریت خدمات غذایی فعالیت می کند و با هماهنگی سایر اعضا تیم درمان ، از طریق ارزیابی تغذیه ای بیماران ، ارائه مشاوره تغذیه فردی و ارائه خدمات غذایی مناسب جهت تأمین ، حفظ و ارتقا سلامت بیماران خدمت می نماید . در این واحد ، خدمات غذایی بیمارستان و مراقبت های تغذیه ای بیماران به شکل برنامه ریزی شده ، ساماندهی می شود . عملکرد و فعالیت این واحد همچنین تأثیر بسیار زیادی بر میزان رضایتمندی بیماران دارد .

مدیریت خدمات غذایی

مدیریت خدمات غذایی شامل مجموعه ای از اعضا ( صاحبان  فرآیندهای خدمات غذا )، اقدامات و مقررات ( بر اساس شرح وظایف معین ) با هدف تأمین غذا ، تغذیه مصنوعی و میان وعده جهت بیماران ، کارکنان بیمارستان و همراهان بیمار می باشد . محصول آماده شده در این مدیریت در بالین بیمار ، رستوران بیمارستان و غرفه فروش میان وعده و غذای سرد در بیمارستان ارائه می شود.

موضوع با اهمیت در مدیریت خدمات غذایی بیمارستان ، هماهنگی های بین واحد خدمات غذایی و تیم درمان است. مدیران خدمات غذایی باید پاسخگوی انتقال غذا به بخش ، به عنوان یک نقطه بحرانی باشند . از عمده ترین وظایف کارشناس تغذیه در جایگاه مدیریت خدمات غذایی بیمارستان بر اساس شرح خدمات مندرج در ائین نامه تأسیس بیمارستان ها ، نظارت بر همه فرآیندهای غذا از خرید تا مصرف است .

محدودیت بودجه ای نیز به ویژه در زمان هایی خاص که تأمین به موقع آن غیر قابل پیش بینی است بخش عمده ای از نگرانی های خدمات غذا را تشکیل می دهد که لازم است با مدیریت کارشناس تغذیه و همفکری سایر اعضا مدیریت خدمات غذایی ، برنامه ریزی مناسب جهت تهیه غذا با کیفیت مناسب و منطبق با محدودیت های بودجه صورت گیرد.

ارائه خدمات :

الف مشاوره تغذیه

-         مشاوره تغذیه برای تمام بیماران دیابتیک فشارخونی قلبی به هنگام بستری

-         مشاوره تغذیه برای بیمارانی که از طرف پزشک درخواست مشاوره در پرونده ثبت شده باشد.

-         مشاوره تغذیه برای بیماران سرپایی که از جانب پزشکان این مرکز ارجاع داده می شوند.

-         مشاوره تغذیه و کنترل و پایش وضعیت بیماران فنیل کتونوری استان سمنان که تحت کنترل این مرکز هستند.

-         انجام و پی گیری امورات مربوط به بیماران فنیل کتونوری

بمدیریت بخش غذا

     - نظارت بر حسن اجرای قرارداد تهیه غذای بیمارستان

     - نظارت بر کمیت و کیفیت غذای بیمارستان

     - تهیه و تنظیم برنامه غذایی دو هفتگی معمولی و رژیمی بیماران و کارکنان

     - تهیه و تنظیم امار های غذایی روزانه

     - تایید لیست های هزینه غذایی روزانه

 

متصدی واحد تغذیه :
متصدی امور تغذیه فردی معتمد و آشنا با فعالیت های واحد تغذیه است که تحت سرپرستی مسئول واحد تغذیه بوده و رابط بین آشپزخانه و آبدارها با واحد تغذیه می باشد. فعالیت های زیر تحت نظر کارشناس تغذیه از متصدی واحد تغذیه انتظار می رود.

    -شرکت در کلاس های آموزشی واحد تغذیه

    -انجام امور مربوط به ژتون های غذا و ثبت و سازماندهی اولیه آمار روزانه و گزارش منظم و دقیق به واحد تغذیه

    - نظارت و همکاری در جمع آوری آمار مصرف کنندگان غذا (بیماران، کارکنان، همراهان)و ارائه آن به نماینده پیمانکار

    - نظارت مستقیم بر امور نظافت کلی محیط و وسایل آشپزخانه و سالن غذاخوری 

    - نظارت مستقیم بر توزیع غذا و میان وعده ها

    - انعکاس نظرات کارکنان و بیماران به واحد تغذیه