اعضای تیم مدیریت اجرایی مطابق با استاندارد اعتباربخشی

  1. رئیس بیمارستان: سید محمد حسینی
  2. مدیر بیمارستان: مرتضی قبادی
  3. معاون آموزشی : شهرزاد آقاعمو
  4. معاون پژوهشی : عباس زیاری
  5. مدیر پرستاری: خدیجه لقایی
  6. سوپروایزر آموزشی: محبوبه نیک اندیش
  7. مدیر امور مالی: سعید امیدی
  8. مدیر بهبود کیفیت: شکوفه باقری
  9. مدیر منابع انسانی : فهیمه پهلوان
  10. مسئول فناوری اطلاعات : نریمان احمدی پور

 

      مسئول سایت بیمارستان : نجمه ابراهیمی (کارشناس تغذیه)