اعضای تیم مدیریت اجرایی مطابق با استاندارد اعتباربخشی

 

  1. رئیس بیمارستان: ساتی نیک درزی
  2. مدیر بیمارستان: مرتضی قبادی
  3. مدیر امور مالی: سعید امیدی
  4. مدیر پرستاری: خدیجه لقایی
  5. مدیر منابع انسانی : فهیمه پهلوان
  6. مسئول فناوری اطلاعات : نریمان احمدی پور
  7. معاون آموزشی : شهرزاد آقاعمو
  8. معاون پژوهشی : پریسا تاج دینی
  9. سوپروایزر آموزشی: محبوبه نیک اندیش
  10. مدیر بهبود کیفیت: شکوفه باقری

      مسئول سایت بیمارستان : نجمه ابراهیمی (کارشناس تغذیه)