کاربر گرامی به منظور دسترسی به منابع الکترونیک مشترک دانشگاه در خارج از محیط دانشگاه لازم است VPN دانشگاه را نصب نمایید.