اقدامات انجام شده در بیمارستان امیرالمومنین (ع) در 15 اردیبهشت به مناسبت روز جهانی بهداشت دست. سال 1402

 

  • آموزش به بیماران وهمراهیان در ارتباط با اهمیت روش صحیح بهداشت دست
  • تهیه پیام هایی از زبان بیماران با تاکید بر اهمیت بهداشت دست پرسنل برای حفظ ایمنی بیمار
  • آموزش عملی هندراب صحیح و تاکید بر بهداشت دست با حضور بهکاران
  • قرار دادن پوستر بهداشت دست در سالن ورودی و امضا توسط همکاران در راستای تعهد به بهداشت دست
  • نواخته شدن زنگ بهداشت دست در بیمارستان و اقدام به بهداشت دست توسط پرسنل بخش های مختلف

 

(واحد آموزش ارتقا سلامت)