این بخش دارای 4 تخت معاینه زنان و 3 تخت معاینه معمولی می باشد.

همه روزه پزشکان و متخصصان در این مرکز بیماران راطبق برنامه زمان بندی شده ویزیت می نمایند.

امکانات موجود:

  • انجام معاینات بالینی زنان
  • تست پاپ اسمیر
  • سونوگرافی واژینال
  • کولپوسکوپی

SIS:

  • مشاوره های زنان و مادران باردار
  • مشاوره جهت شرکت مادران باردار و کلاس های زایمان فیزیولوژیک
  • انجام تست نیترازین

PCTانجام تست:

انجام نوار قلب جنین جهت مادران باردار