ساعت کاری کتابخانه ( مخزن و امانت ) 8 تا 14  و در روزهای پنج شنبه از 8 تا 13 می باشد.

سالن مطالعه به صورت شبانه روزی و 24 ساعته فعال می باشد.