ساعت کاری کتابخانه ( مخزن و امانت ) 8 تا 13 و عصرها 15 تا 18 و در روزهای پنج شنبه از 8 تا 12 می باشد.

سالن مطالعه به صورت شبانه روزی و 24 ساعته فعال می باشد.