ساعت كاري کتابخانه ( مخزن و امانت ) 30/7 تا 13 و عصرها 15 تا 18 و در روزهای پنج شنبه از 30/7 تا 13 می باشد.

سالن مطالعه به صورت شبانه روزی و 24 ساعته فعال می باشد.