سوپروایزر آموزشی مرکز : خانم محبوبه نیک اندیش
 
فوق لیسانس مدیریت آموزشی 
 
داخلی 2213
 
 
 

شرح وظایف سوپروایزر آموزشی بیمارستان

نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی پرستاری تحت سرپرستی ( رعایت مقررات اداری، رعایت ضوابط کاری و اخلاقی و نظایر آن)

شناسایی  و تعیین اهداف آموزشی / تعیین نیازهای آموزشی/ اولویت بندی نیازهای آموزشی

تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی در راستای اهداف کلان بیمارستان

تعیین و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخش های مرتبط

ثبت و گزارش کلی فعالیت های آموزشی و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری

کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری در برنامه های آموزشی براساس سرانه آموزش

شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری

تعیین و اندازه گیری شاخص های آموزشی

مشارکت در برنامه های بازدید و ارزیابی بیمارستان

هدایت و تشویق کادر پرستاری در جهت کسب امتیازات آموزشی لازم

ارزیابی اثربخشی آموزش های انجام شده و اطلاع به فراگیران و مسئولین و استفاده از نتایج اثربخش آموزشی

بکارگیری نتایج ارزیابی رضایت مندی کارکنان و مددجویان ( از طریق دفتر بهبود کیفیت ) در برنامه های آموزشی

مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان

مشارکت در کمیته آموزش و پژوهش و گزارش فعالیت های آموزشی به مسئولین

ارائه پیشنهاد بودجه آموزشی به مدیریت پرستاری

تهیه و گزارش عملکرد مطابق با برنامه آموزشی

طراحی و اجرای برنامه های آموزشی کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت

هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروه پرستاری و مامایی