• جهت مشاهده سیاست های اصلی بیمارستان اینجا کلیک نمایید.

 

  • جهت مشاهده سیاست آموزشی بیمارستان اینجا کلیک نمایید.

 

  • جهت مشاهده سیاست آموزش پرستار اینجا کلیک نمایید.

 

  • جهت مشاهده سیاست آموزش بیمار اینجا کلیک نمایید.