شماره شابکا (شناسگر استاندارد بین المللی کتابخانه ها ثبت شده در مرکز اسناد و کتابخانه ملی کشور) کتابخانه مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امیرالمومنین (ع)  201720006- IR می باشد.