شرح وظایف واحد مدیریت اطلاعات سلامت :

   * عهده دار بودن مسئولیت کمیته مدیریت اطلاعات سلامت کسب خط مشی و دستورالعمل لازم از سرپرست مربوطه

   * نظارت بر واحد های تحت پوشش پذیرش، بایگانی ، کامپیوتر، کدگذاری وآماربیمارستان

   * نظارت برورود و خروج پرونده ها و تکمیل بودن آنها در زمان پذیرش تا ترخیص بیمار

   * نظارت بر نحوه پاسخگویی به شکایات قانونی بررسی و تحقیق در باره بهبود فرمهای مدارک پزشکی – روشهای کار – وسایل ، جا ومکان

   * درخواست و نظارت بر تهیه کلیه فرمهای پرونده های بیمارستانی

    * تنظیم سیستم کنترل پرونده بیماران بستری

    * نظارت بر گواهی فوت و گواهی ولاد ت

    * همکاری نظارت بر درخواست پرونده از واحد های مختلف بیمارستان

    *  تحویل پرونده جهت امور تحقیقاتی

   * نظارت در رعایت نظم و انظباط اداری پرسنل

    * پیگیری تامین نیروی انسانی در واحد مربوطه

   * برنامه ریزی ، تقسیم کار و در صورت مرخصی جایگزینی نیرو در واحد مربوطه

  *  نظارت بر عملکرد و نحوه برخورد کارکنان تحت پوشش

   * ثبت و گزارش کلیه امور مربوطه به مسئولین ذیربط شامل درخواستها ،کمبودهاو نقایص

    * بررسی آمار و گزارش اقدامات واحد مربوطه به صورت ماهیانه جهت ارائه به مقام مافوق

   * تهیه و جمع آوری آمار مراکز درمانی (بیماستان – درمانگاه – کلینیک و....)

    * تهیه و جمع آوری آمار مراکز پاراکلینیک ( آزمایشگاه – درمانگاه – کلینیک)

    * تهیه و جمع آوری فعالیت بیمارستان (تخت ثابت – تخت فعال – بیمار بستری و مرخص شده و....

    * رفع و پیگیری موارد نقص در واحد مدیریت اطلاعات سلامت

    * ارائه گزارش آمار فعالیت درمانی به واحد های مختلف و سایر موسسات دیگر

    * تکمیل نرم افزارهای آماری

  *  تهیه نسخه پشتیبان و نگهداری داده های آماری

   * شرکت در کلاسهای آموزشی و جلسات عمومی مدیریت اطلاعات سلامت

    * رعایت اصول اخلاق حرفه ای و حفظ اصل محرمانگی اطلاعات پزشکی

   * نگهداشت از تجهیزات اختصاصی واحد مرتبط با شغل مورد تصدی

   * ثبت دقیق اطلاعات هویتی و شناسایی بیماران در زمان پذیرش در فرم ها و برنامهHIS

  * تکمیل کلیه فرمهای مورد درخواست مراجع ذیصلاح و ارسال آنها

شرح وظایف مدیر اطلاعات سلامت

    * نظارت بر نحوه صحیح کدگذاری بیماریها و اقدامات و ثبت کدهای مربوطه در سیستم اطلاعات بیمارستانی

    * بررسي و تحقيق درباره بهبود فرمهاي مدارك پزشكي و عهده دار بودن کمیته تدوین و ساماندهی فرم های مدارک پزشکی

     * پیگیری و تحقیق درباره روشهاي كار، وسايل ، جا و مكان واحد مدیریت اطلاعات سلامت

     * ثبت عملکرد ویزیت پزشکان،  فعالیت و مراجعین بخشهای بیمارستانی  در سامانه آواب

   * ارسال اطلاعات بیماران ثبت شده در HISبه سامانه سپاس

    * نظارت بر ثبت فعالیت و موارد سایر بخش ها  در سامانه آواب

     * کنترل حضور و غیاب کارکنان واحد های زیر مجموعه و گزارش به موقع عدم حضور هر یک از کارکنان واحد

     * تهیه و تنظیم آمار مورد لزوم جهت مقامات بهداشتی و درمانی کشور

     * شركت در كميته هاي بيمارستاني و عهده دار بودن مسئوليت كميته مدیریت اطلاعات سلامت 

     * تنظيم سيستم كنترل پرونده بيماران بستری

      * كنترل و نظارت بر انجام امور بايگاني پرونده ها براساس روشهاي تعيين شده

     * نظارت بر تهيه و تنظيم آمارهاي روزانه ، ماهانه و سالانه از تعداد بيماران بستري و مرخص شده و درگذشتگان در بيمارستان و تجزيه و تحليل آنها و احتساب درصدهاي اشغال تخت و غيره 

     * پاسخ به مكاتبات مربوط به واحد از قبيل پزشكي قانوني و ارگانهاي ديگر با استفاده از سوابق واطلاعات پزشكي با هماهنگي رياست ويا مديريت مركز

     * نظارت بر كار كاركنان تحت سرپرستي و ارزشيابي آنها و به روز نمودن اطلاعات آنان از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي 

    * شركت در دوره هاي آموزش شغلي و مديريتي 

    * توجه كامل به مستندات و دستورالعمل هاي سيستم مديريت كيفيت 

    * انجام ساير امور محوله در زمینه شغلی طبق دستور مقام مافوق

 

 

واحد بايگاني مدارك پزشكي:

همانگونه كه مطرح شد مدارك پزشكي عبارت است از دليل قابل مشاهده اي از آنچه كه در بيمارستان انجام يافته و سندسازي به موقع در مورد اقدامات بهداشتي و درماني كه براي بيماران انجام شده است.

لذا در واحد بايگاني توسط كادر واحد مذكور بايد مدارك پزشكي تنظيم، تكميل و مرتب شود. در بررسي پرونده وجود كليه اوراق مربوط به اقدامات خاصي كه جهت بيمار در آن مركز درماني انجام يافته است تثبيت و با سيستمي مناسب نگهداري مي شود تا امكان دستيابي به حداكثر اطلاعات در حداقل زمان در بيمارستان ها و مراكز بهداشتي و درماني مقدور شود.

در سازمان هاي مراقبت سلامت مثل بيمارستان يكي از منابع اصلي اطلاعات مراقبت سلامت، پرونده پزشكي بيمار است و به عنوان مهمترين و غني ترين منبع اطلاعاتي مطرح مي باشد. پرونده پزشكي بيمار مهم ترين ابزار ذخيره و باز يابي اطلاعات و آناليز مراقبت هاي بهداشتي و درماني است و بيانگر کليه اطلاعات مربوط به تاريخچه بهداشتي بيمار، بيماري ها، مخاطرات بهداشتي، تشخيص ها، آزمايشات، معاينات، روش هاي درماني، سير بيماري، پاسخ بيمار به درمان، پيگيري و ... مي باشد.

 لذا با توجه به اهمیتی که اطلاعات بیماران در جایگاه بهداشت و درمان دارد میتوان بایگانی را به عنوان حافظه بیمارستان برشمرد.

محل بايگاني بايد در طبقه زيرين يعني مستقيما در زير بخش مدارك پزشكي قرار گيرد. استفاده از راه پله داخلي براي عبور و مرور افراد و آسانسور مخصـوص حمـل پـرونـده يـا سـايـر سيستـم هاي جابجايي پرونده ها باعث سهولت دسترسي به پرونده هاي پزشكي و جلوگيري از به هدر رفتن وقت و بي نظمي فضاي كار مي شود . اين طراحي در عمكلرد بهتر بايگاني موثر خواهد بود. در بايگاني بهداشت محيط كار از جنبه هاي مختلف از قبيل تسهيلات رفاهي - روشنايي (غير مستقيم- ) سرو صدا - تهويه مطبوع - رطوبت (65-50درصد-) حرارت (25-20- ) اخطار هاي آتش نشاني (ديوارها و كف ضد حريق باشد) پاكيزگي (جلوگيري از نشستن گرد و خاك روي پرونده ها- ) حشرات - بيماري هاي شغلي و عوارض ناشي از آن مورد بحث قرار گيرد.

شرح وظايف متصدی بایگانی:

1. انجام امور بايگانی پرونده های بيماران براساس روش تعيين شده.

2. تفکيک پرونده های بيماران بستری ، بيماران سر پائی و داراس سابقه قبلی.

3. سعی در حفاظت از پرونده ها ی بيماران.

4. توجه کامل به مستندات و دستورالعمل های سيستم مديريت کيفيت.

5. شرکت در دوره های آموزشی شغلی وعمومی به منظور افزايش مهارتهای شغلی.

6. کدگذاری صحیح بیماریها و اقدامات و ثبت کدهای مربوطه در سیستم اطلاعات بیمارستانی بر اساس دستورالعمل

7. همکاری با کادر پزشکی در زمينه های تحقيقاتی و تجزيه و تحليل کيفی مدارک پزشکی يا کميته های مربوطه.

8. اسکن و ثبت پرونده های حوادث ترافیکی در سایت مربوطه

9. پاسخگویی به ارباب رجوع در قبال درخواست پرونده طبق مقررات و با هماهنگی ریاست و یا مدیریت

10. انجام ساير امور محوله در زمينه شغلی طبق نظر مقام مافوق

 

پذیرش:

قسمت پذيرش يكي از واحد هاي بخش مدیریت اطلاعات سلامت مي باشد كه به عنوان اولين ايستگاه در چرخه ارائه خدمات درماني از اهميت خاصی برخوردار است زيرا ممكن است، مراجعين در طول مدت حضور  با بسياري از بخشهاي بيمارستان برخورد نداشته باشند ولي قطعا با بخش پذيرش برخورد خواهند كرد و خاطراتي كه از اين برخورد كوتاه به ذهن مي ماند در تمام مدت حضور و شايد در تمام مدت عمر با آنها خواهد بود و از طرفي همين برخورد مي تواند ذهنيت بيمار يا همراهان وي را در خصوص بيمارستان ومديريت بيمارستان تغيير دهد، در واقع می توان پذیرش را به عنوان ویترین بیمارستان تلقی کرد.

بدين لحاظ است كه كاركنان بخش پذيرش نمايندگان مجموعه كاركنان هر واحد درماني بوده و شايسته است در انتخاب آنها دقت اعمال گردد، از طرفي ديگر چون اين بخش اولين قسمتي است كه مراجعين بيمارستان با آن روبرو مي شوند طرز فكر مراجعين در رابطه با شكل كلي بيمارستان در اين واحد شكل مي گيرد لذا علاوه بر نوع برخورد پرسنل، سرعت انجام كار ، موقعيت و چيدمان واحد پذيرش حائز اهميت مي باشد.
ساعت کاری پذیرش این مرکز به صورت سه شیفت در چرخش در تمامی ساعات شبانه روز و مشترک با واحد صندوق در شیفت عصر و شب می باشد و در هر شیفت کاری یک نفر در این واحد خدمت میکند.

 

آمار:

آمار زیربنای تمام حرکتهایی است که در سازمان انجام می شود و درصورتی که آمار قابل اطمینان در سازمان وجود نداشته باشد، برنامه ریزی با مشکل روبه رو شده و امکانات موجود در مسیر درست به کارگرفته نخواهد شد. به بیان دیگر، آمار، مهمترین ابزار ارزیابی عملکرد گذشته، حال، برنامه ریزی برای آینده و یکی از عوامل اصلی سیاستگذاری و مدیریت در هر سازمانی محسوب می شود، در تبیین نقش و وظیفه آمار گفته می شود که آمار همچون چراغی است برای روشن کردن نقاط تاریک تصمیم گیری صریح و بی ابهام فرد تصمیم گیرنده. از سوی دیگر، برنامه ریزی متکی بر آمارهای صحیح، درست و به موقع، یکی از رموز موفقیت و پیشرفت سازمان ها است. مدیریت با برنامه ریزی میتواند مشکلات احتمالی را پیش بینی و برای آن ها چاره اندیشی کند

لذا با توجه به نقش و اهمیتی که آمار در هر سیستمی از جمله بیمارستان ها دارد، لذا لازمه تهیه این گزارشات و آمار ها این است که اطلاعات موجود در پرونده بیماران رمز گذاری و در اصطلاح علمی کدگذاری شوند.

نمونه ای از امور واحد آمار

*    بررسی آمار و گزارش اقدامات واحد مربوطه به صورت ماهیانه جهت ارائه به مقام مافوق

*    تهیه شناسنامه عملکرد بیمارستان

*    تهیه و جمع آوری آمار مراکز درمانی (بیماستان – درمانگاه – کلینیک و....)

*    تهیه و جمع آوری آمار مراکز پاراکلینیک ( آزمایشگاه – درمانگاه – کلینیک)

*    تهیه و جمع آوری فعالیت و شاخص های بیمارستان (تخت ثابت – تخت فعال – بیمار بستری و مرخص شده و....) جهت تصمیم گیریهای مدیریتی

*    تهیه جداول و نمودارهای آماری

*    تهیه خلاصه عملکرد بصورت فصلی و ارائه به مسئولین واحدهای درمانی

*    پاسخگویی به کلیه درخواستهای آماری

*    ثبت اطلاعات در سامانه آواب به صورت ماهیانه

*    تهیه و تنظیم آمار مورد لزوم جهت مقامات بهداشتی درمانی مرکز و دانشگاه

 

واحد کدگذاری بیماریها :

هدف از تخصيص شماره رمز يا كد، تعيين تشخيص و تفكيك موضوعات مورد بررسي از يكديگر و سهولت مراجعه به اطلاعات و ارائه آمارهاي مختلف مي باشد. وجود كتاب ICDمنجر به هماهنگي روش اجرايي طبقه بندي بيماري ها و روش هاي درماني در كشورهاي متعدد، و انجام كدگذاري ها راه مؤثري جهت طبقه بندي مدارك پزشكي بر اساس تشخيص هاي داده شده و درمان هاي انجام يافته براي بيماران، بازنگري مراقبت هاي بهداشت، دسترسي به مدارك پزشكي به طور سريع و در كوتاه مدت، تحقيق و پژوهش در زمينه بيماري ها و درمان آن ها و دستيابي به آمارهاي بهداشتي و حياتي در يك مركز درماني مي باشد.

از همه مهمتر اين كه با به كارگيري صحيح سيستم هاي كدگذاري، اطلاعات بسيار گسترده و با ارزشي در زمينه هاي مختلف آموزشي علوم پزشكي و پيراپزشكي به دست خواهد آمد.

 

پرونده ها بعد از ورود به واحد و قبل از بایگانی کدگذاری می شوند و سیاست داخلی بیمارستان برای نحوه کدگذاری پرونده ها به شرح ذیل می باشد:

1.    تشخیص ها ، اقدامات و علل خارجی صدمات و همچنین علل مرگ و میر بر اساس دستورالعمل کدگذاری می شوند.

2.    سیاست کدگذاری بصورت بین المللی و طبق دستورات و قواعد رسمی و با نهایت دقت توسط کارشناس خبره و باتجربه صورت می گیرد.

3.    کتب مورد استفاده برای تشخیص ها ، کتب سه جلدی ICD-10 و برای اقدامات کتب دوجلدی ICD-9CM می باشد.

4.    در حین کدگذاری پرونده ها مجددا مورد بررسی قرار گرفته و در حد تخصص کدگذار بررسی کیفی نیز انجام می شود.

شرح وظایف کارشناس کدگذاری مدارک پزشکی:

1- مطالعه دقیق پرونده پزشکی بیماران بستری ، سرپایی و اورژانس جهت تعیین تشخیص اصلی و نوع اقدام
2-کدگذاری صحیح تشخیصهای بیماری ها با استفاده از کتاب طبقه بندی بین المللی بیماریها(ICD-10) و رعایت قوانین ذیربط
3-کدگذاری صحیح اقدامات درمانی و جراحی با استفاده از جلد سوم کتاب طبقه بندی بیماریها در آمریکا(ICD-9-CM) و رعایت قوانین ذیربط
4-کدگذاری صحیح علل خارجی حوادث از جمله تصادفیها با استفاده از کتاب طبقه بندی بین المللی بیماریها(ICD-10) و رعایت قوانین ذیربط
5-کدگذاری صحیح علت اصلی و علل زمینه ای فوت با استفاده از کتاب طبقه بندی بین المللی بیماریها(ICD-10) و رعایت قوانین ذیربط
6-تعیین وگزارش 20 بیماری اصلی بیمارستان در هر ماه ، فصل ، 6 ماه و سالیانه به مسئول بخش مدارک پزشکی
7-راهنمایی و همکاری با کار آموزان رشته مدارک پزشکی در حیطه کاری خود
8-همکاری و ارتباط نزدیک با پرسنل واحدهای بخش مدارک پزشکی و سایر بخشهای بیمارستان
9-دارا بودن حسن خلق و روابط عمومی بالا برای برقراری ارتباط با ارباب رجوع و پرسنل
10-پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ می شود.