مسئول واحد : خانم شهربانو پهلوانی نژاد

بخش مدیریت اطلاعات سلامت  باهدف ارائه خدمات به بیماران ، پزشکان ، مدیران بیمارستان ها وارائه خدمات آموزشی وحفظ مطلوب کیفیت خدمات درمانی وبهداشتی وحقوق بیماران ورعایت

استانداردها با اهداف اختصاصی زیر از مهمترین بخش های بیمارستانی بشمار می آید:

-        ایجادیک سیستم کارآمد برای نگهداری پرونده کامل بیماران.

-        داشتن آمار عملیات تشخیصی وبالینی انجام شده وتجزیه وتحلیل وتفسیر آنها .

-        گردآوری اطلاعات علمی از پرونده ها وگزارش پزشکی آنها .

-        پاسخگویی به مکاتبات قانونی بمنظور کمک به مراجع قانونی در امر صدور احکام.

-        کمک به امر تصمیم گیری مدیریتی در توسعه امکانات وتجهیزات بخش ها و... با استفاده از آمار بیماران .

کمیته مدیریت اطلاعات سلامت  وفناوری اطلاعات:

بررسی کیفی پرونده بالینی ، مسائل و مشکلات واحد و ایجاد ارتباط بین واحدهای درمانی و پاراکلینیکی و اداری مرتبط با پرونده در این کمیته انجام می گیرد . اعضای کمیته عبارتنداز :

 رئیس بیمارستان

مدیر بیمارستان یا نماینده تام الاختیار ایشان، نماینده پزشکان ، مدیر اطلاعات سلامت به عنوان دبیر جلسه ، مترون بیمارستان ، مسئول دفتر بهبود کبفیت بیمارستان وسایر مسئولین برحسب مورد.

این کمیته هر ماهه تشکیل جلسه داده و صورت جلسه جهت معاونت محترم درمان دانشگاه ارسال می گردد.

نقش و اهمیت پرونده بالینی  :

1.    به عنوان اساس برنامه ریزی و اطمینان از ادامه مراقبت از بیمار

2.    به عنوان ابزار ارتباطی بین پزشکان و دیگر کارکنانی که در مراقبت از بیمار سهیم می باشند

3.    جهت تهیه مدارک مستند از جریان بیماری و درمان بیمار

4.    به عنوان اساس مطالعه ، بررسی و ارزشیابی به کار می رود

5.    جهت کمک و پشتیبانی قانونی از بیمار ، بیمارستان و کارکنان مسئول

6.    جهت تهیه اطلاعات برای استفاده در هزینه های درمانی

7.    آموزش و پژوهش

8.    محتویات پرونده معمولا محرمانه می باشد و حتی در دسترس بیمار قرار نمی گیرد.

این رشته در برگیرنده طبقات مشاغلی است که شاغلین آنها از پایین ترین سطوح شغلی تا بالاترین سطوح مدیریت اطلاعات سلامت مراکز بهداشتی درمانی ،بیمارستان ها ، گروه های آموزشی مدیریت اطلاعات سلامت دانشکده ها و حوزه های ستادی دانشگاه ها و معاونت های مختلف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تحت عناوین کاردان ، کارشناس و کارشناس مسئول مدیریت اطلاعات سلامت به فعالیت می پردازند.