مسئول واحد : خانم فهیمه پهلوان

کارگزینی واحدی است كه کلیه امور مربوط به منابع انسانی را در بیمارستان انجام می دهد. وظايف اين واحد به شرح ذيل مي باشد.

1-  تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ، ترمیم حقوق ، مرخصی ، معذوریت ، ترفیع ، اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط

2- رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام ، تبدیل وضع استخدامی ، ترفیع ، بازنشستگی و تعین برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه

3-    انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه کارمندان

4-   برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

5-   اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر

6-  تهیه ضوابط و دستورالعملهای لازم

7-   شرکت در کمیسیونها و جلسات مختلف

9-     مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل

10- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

11- تهیه گزارشات لازم

12- آموزش پرسنل در خصوص شرح وظایف ، چگونگی ارزشیابی و حقوق قانونی پرسنل

13- اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل و تشکیل کمیته های مربوطه

14- تهیه گزارشهای لازم جهت مسوولین مربوطه

15- پاسخ گویی به مکاتبات اداری

16- تهیه گزارشهای آماری که از سوی مسوولین مربوطه اعلام می گردد .

17- اجرای صحیح احکام ارزشیابی کارکنان

18- اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان و کارکنان رسته های بهداشتی درمانی

19- امور مربوط به مرخصی کارکنان

20- پیگیری امور مربوط به آموزش کارکنان بر اساس احکام جدید آموزش

21- پیش بینی و بکارگیری سیستم نرم افزاردر زمینه های مختلف نیروی انسانی

22- امور مربوط به کارکنان مشمول طرح نیروی انسانی و ضریب کا

23- انجام امور بازنشستگی کارکنان بازنشسته و کارکنانی که به بازنشستگی نائل می گردند.

24- آموزش مسائل اداری و منابع انسانی به کارکنان و پاسخگویی در این خصوص به کارکنان با هماهنگی منابع انسانی

25- تشکیل کمیته های مختلف مربوط به منابع انسانی در خصوص نقل و انتقالات ، آموزش و .... و پیگیری این کمیته ها