مسئول بخش : خانم سمانه مدیحی

در روز سه شنبه یکم بهمن ماه ۹۸ بخش مهر بیمارستان به صورت رسمی توسط رئیس و تیم مدیریتی افتتاح شد.

این بخش با هدف كاهش  ازدحام در بخش هاي زنان و اطفال و بهبود ارايه خدمات درماني و افزايش رضايت مندي بيماران با تعداد 15 تخت  شامل : 6 تخت اطفال و 8 تخت زنان و يك تخت ايزوله  در تاريخ یازدهم دی ماه سال جاری شروع بكار كرده است.