هفته ملی سلامت

 

. نواخته شدن زنگ هفته سلامت از واحد تلفن خانه بیمارستان و پخش پیام بهداشتی در مورد پنج موقعیت شستشوی دست

3. تهیه کلیپ آموزشی در مورد اهمیت رعایت بهداشت دست با سخنرانی دکتر دانایی

4. تهیه کلیپ آموزشی در مورد اهمیت استفاده شیر مادر با سخنرانی دکتر دانایی

5. بارگزاری کلیپ های آموزشی در کانال های مجازی شیر مادر و مادران باردار

6. .  حضور مترون و سوپروایزر آموزش سلامت در بخش کودکان و  اورژانس کودکان و آموزش عملی شستشوی صحیح دست به کودکان بستری در بخش کودکان و کودکان مراجعه کننده به اورژانس 

7. آموزش شستشوی دست و هند راب به پرسنل خدمات توسط سوپر وایزر کنترل عفونت 

8. برگزاری کلاس آموزشی PKU  جهت بیماران مربوطه با سخنرانی کارشناس تغذیه خانم ابراهیمی

 

روز شمار هفته سلامت.pdf