مسئول واحد : خانم نجمه ابراهیمی

واحد تغذیه بیمارستان با مدیریت یک نفر کارشناس تغذیه در حال فعالیت می باشد. اهم فعالیت های این واحد به شرح زیر است:

·         مشاوره بیماران بستری شامل بیماران دیابتی، بیماران قلبی، بیماران دارای فشارخون بالا و سایر بیمارانی که پزشک درخواست مشاوره بدهد.

·         نظارت بر بهداشت موادغذایی، نظارت بر توزیع مواد غذایی و نظارت بر حسن انجام کار پیمانکار

·         تنظیم برنامه غذایی و تهیه آمار روزانه

·         برگزاری جشنواره تغذیه در جهت حمایت از بیماران PKU( تهیه شیرینی و نان مخصوص و هدایای نوروزی کودکان )

·         برگزاری کلاس آموزشی برای مادران کودکان مبتلا به بیماری PKUجهت تهیه مواد غذایی با فنیل آلانین محدود