مسئول واحد : خانم فرنگیس سادات سیادت

یک نفرکارشناس مامایی به عنوان مسئول این واحد فعالیت می کند.

مهم ترین وظایف این واحد به شرح زیر می باشند:

* واکسیناسیون و ایمن سازی نوزادان تازه متولد شده

* ایمن سازی پرسنل در مواقع ضروری

* غربالگری تیروئید نوزادان تازه متولد شده و ارسال آزمایش مذکور به مرکز بهداشت سمنان ( تدین)

* اطلاع رسانی فوری بیماریهایی که مشمول گزارش تلفنی فوری هستند، به مرکز بهداشت شهرستان