مدیر اطلاعات سلامت:

شهربانو پهلوانی نژاد

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

واحد داخلی

1

اعظم معین کفیلی

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات سلامت

مسئول واحد - کدگذار

2

اعظم معین کفیلی

کارشناس مدارک پزشکی

مسئول آمار

3

سعیده فوادیان

کارشناس 

مسئول بایگانی

4

زهرا اسفندیار

کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

مسئول ثبت سامانه

5

سیده فاطمه محمودی

کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

مسئول پذیرش

6

عطیه قربانیان

 

کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

متصدی پذیرش