مرضیه کاشی

کارشناس واحد EDU

 

 

 

شرح وظایف کارشناس دفتر توسعه آموزش پزشکی

شرح وظایف کارشناس EDU باتکیه بررعایت منشورحقوقی و مبتنی برفرآیند واستانداردها به شرح زیرمی باشد :

 

1. همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

2. همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرایند های آموزش در دانشکده

3. ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهشی در آموزش

4. ارائه مشاوره در حیطه های مختلف فرایند یاددهی - یادگیری، اجرای روش های نوین آموزشی ارزشیابی به گروههای آموزشی و اعضای هیات علمی دانشکده

5. ارزشیابی گروههای آموزشی و دانشجویان و دستیاران

6. حضور فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده

7. همکاری در برگزاری جلسات و کمیته های دانشجویی در بیمارستان

8. جمع آوری مستندات مربوط به سنجه های اعتبار بخشی از گروه های آموزشی

9. برگزاری جلسات مشترک با گروه های بالینی و پژوهشی

10. ارسال اسامی فعال آموزشی گروه های آموزشی

11. دریافت پرسشنامه های تکمیل شده توسط دستیاران

12. برگزاری جلسات با معاون آموزشی و مدیران گروه ها

13. اطالع رسانی تشویق و همکاری یا اساتید جهت شرکت در همایش های مرتبط با دانش پژوهی

14. اطالع رسانی در خصوص جلسات منظم با گروه های آموزشی به منظور آگاهی و آموزش اساتید در زمینه تدوین طرح درس

15. ارسال گزارش ماهانه فعالیت های EDO بیمارستان به EDU

16. شرکت کارشناس دفتر توسعه بیمارستان در همایش آموزش پزشکی ساالنه

17. برگزاری جلسات هم اندیشی با مدیران گروه، و معاونت آموزشی بیمارستان

18. حضور در جلسات شورای آموزش بالینی

19. برگزاری جلسات اعتباربخشی آموزشی در بیمارستان

20. همکاری جهت اعتباربخشی EDU

21. انجام فعالیت های خواسته شده از طرف مسئولین مافوق

 22. هماهنگی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی به صورت مجازی جهت اساتید بیمارستان