مسئول کتابخانه: مرضیه عضدی کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی، تلفن 33460055-023 داخلی 2240
ایمیل: sahel782002@semums.ac.ir