مسئول کتابخانه: مرضیه عضدی کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی، تلفن 33460055 داخلی 2240
ایمیل: sahel782002@semums.ac.ir
 
پرسنل شیفت عصر: رضا آذرپور، کارشناس مدیریت عملیات امداد و نجات، مسئول دفتر ریاست بیمارستان  تلفن 33460099