برنامه کارگاه های سال 1401

 

 

توضیحات

وضعیت

سخنران

تاریخ و ساعت برگزاری

گروه هدف

عنوان کارگاه

ردیف

مستندات

وبینار

خانم عضدی

1401/03/25        10-12

کتابداران

دانشجویان

جستجوی شواهد بالینی در Pubmed

1

مستندات

حضوری

خانم عضدی

1401/08/02

12-14

دانشجویان

آشنایی با کتابخانه و تمدید آنلاین منابع

2

مستندات

حضوری

خانم عضدی

1401/09/15

12-14

دستیاران

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی UptoDate

3

مستندات

حضوری

خانم عضدی

1401/10/04

12-14

دانشجویان

آشنایی با کتابخانه و تمدید آنلاین منابع

4

مستندات

حضوری

خانم عضدی

1401/10/12

12-14

دانشجویان

آشنایی با کتابخانه و تمدید آنلاین منابع

5

مستندات

حضوری

خانم عضدی

1401/10/14

12-14

دستیاران زنان

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی UptoDate

6

برگزار نشد

حضوری

خانم عضدی

1401/11/10

12-14

دستیاران

اطفال

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Pubmed

7

مستندات

حضوری

آقای دکتر ولی زاده

1401/11/25

10-12

اعضای هیات علمی

آشنایی با نرم افزار رفرنس نویسی EndNote

 

8