برنامه کارگاه های سال 1396

 

 

عنوان

کارگاه

گروه هدف

تاریخ

برگزاری

سخنران

وضعیت

محل برگزاری

 

 

1

 

آشنایی با

پایگاه

اطلاعاتی

Clinical

Key

 

پزشکان

دستیاران

پرستاران

96/7/16

خانم

عضدی

برگزار

شد

سایت

بیمارستان

امیرالمومنین(ع)

 

2

 

آشنایی با

پایگاه

اطلاعاتی

Clinical

Key

 

پزشکان

دستیاران

پرستاران

96/7/25

خانم

عضدی

برگزار

شد

سایت

بیمارستان

امیرالمومنین(ع)

 

3

 

آشنایی با

پایگاه

اطلاعاتی

Clinical

Key

 

پزشکان

دستیاران

پرستاران

96/8/9

12/30-14

خانم

عضدی

برگزار

شد

سایت

بیمارستان

امیرالمومنین(ع)

 

4

 

آشنایی با

پایگاه

اطلاعاتی

Clinical

Key

 

پزشکان

دستیاران

پرستاران

96/8/14

12/30-14

خانم

عضدی

برگزار

شد

سایت

بیمارستان

امیرالمومنین(ع)

 

5

 

آشنایی با

پایگاه

اطلاعاتی

Clinical

Key

 

پزشکان

دستیاران

پرستاران

96/8/21

12/30-14

خانم

عضدی

برگزار

شد

سایت

بیمارستان

امیرالمومنین(ع)