برنامه کارگاه های سال 1397

 

 

توضیحات

مکان

سخنران

تاریخ و ساعت برگزاری

گروه هدف

عنوان کارگاه

ردیف

مستندات

سایت کامپیوتر

مرکز تحقیقات

خانم عضدی

97/7/15        11-13

دستیاران

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی clinicalkey

1

مستندات

سایت کامپیوتر

مرکز تحقیقات

خانم عضدی

97/7/29        11-13

دستیاران

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی clinicalkey

2

مستندات

سایت کامپیوتر

مرکز تحقیقات

خانم عضدی

97/8/22         11-13

دستیاران

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی clinicalkey

3

مستندات

سایت کامپیوتر

مرکز تحقیقات

خانم عضدی

97/9/13       11-13

اعضای هیات علمی

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی clinicalkey

4

مستندات

سایت کامپیوتر

مرکز تحقیقات

خانم عضدی

97/9/25       11-13

اعضای هیات علمی

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی clinicalkey

5