برنامه کارگاه های سال 1398

 

کارگاه های نیمه اول سال 98

توضیحات

مکان

سخنران

تاریخ و ساعت برگزاری

گروه هدف

عنوان کارگاه

ردیف

برگزار

نشد

سایت کامپیوتر

مرکز تحقیقات

خانم عضدی

 

98/2/10

11-13

دستیاران

آشنایی با پایگاه Clinicalkey

1

 

سایت کامپیوتر

مرکز تحقیقات

خانم عضدی

 

    98/5/5

  11-13

دستیاران

آشنایی با سامانه منبع یاب

2

 

سایت کامپیوتر

مرکز تحقیقات

خانم عضدی

 

98/5/19

11-13

دستیاران

آشنایی با سامانه منبع یاب

3

 

سایت کامپیوتر

مرکز تحقیقات

خانم عضدی

 

98/6/4

  11-13

دستیاران

آشنایی با سامانه منبع یاب

4

 

سایت کامپیوتر

مرکز تحقیقات

خانم عضدی

 

98/6/25

11-13

دستیاران

آشنایی با سامانه منبع یاب

5

 

 

 

کارگاه های نیمه دوم سال 98

 

 

توضیحات

 

وضعیت

مکان

سخنران

تاریخ و ساعت برگزاری

گروه هدف

عنوان کارگاه

ردیف

مستندات

برگزار شد

سایت کامپیوتر

مرکز تحقیقات

خانم عضدی

 

98/8/11

11-12:30

دانشجویان

 

آشنایی با نرم

افزار آذرسا

1

مستندات

برگزار شد

سایت کامپیوتر

مرکز تحقیقات

خانم عضدی

 

98/9/2

11-13

دستیاران

آشنایی با پایگاه

Clinicalkey

2

مستندات

برگزار شد

سایت کامپیوتر

مرکز تحقیقات

خانم عضدی

 

98/9/16

11-12:30

دانشجویان

 

آشنایی با نرم

افزار آذرسا

3

مستندات

برگزار شد

سایت کامپیوتر

مرکز تحقیقات

خانم عضدی

 

98/9/23

11-13

دستیاران

آشنایی با

سامانه منبع

یاب

4

مستندات

برگزار شد

سایت کامپیوتر

مرکز تحقیقات

خانم عضدی

 

98/10/2

11-13

دستیاران

 

آشنایی با پایگاه

Clinicalkey

5

 

مستندات

 

  برگزار شد

سایت کامپیوتر

مرکز تحقیقات

خانم عضدی

 

98/10/7

11-12:30

دانشجویان

آشنایی با نرم

افزار آذرسا

6

 -----

 برگزار نشد

سایت کامپیوتر

مرکز تحقیقات

خانم عضدی

 

98/11/12

11-13

دستیاران

آشنایی با

سامانه منبع یاب

7

مستندات

برگزار شد

کتابخانه مرکزی دانشگاه

خانم عضدی

98/12/4

اعضای هیات علمی و کتابداران

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی بالینی Ovid

 

8

 

 

 -----

برگزار نشد

سایت کامپیوتر

مرکز تحقیقات

خانم عضدی

 

98/12/10

11-12:30

دانشجویان

 

آشنایی با نرم

افزار آذرسا

9