اعضای کمیته:

 

اهداف و شرح وظایف کمیته:

 

- اجرای استانداردهای حقوق گیرندگان خدمت

- اجرای آیین نامه انطباق

- فراهم نمودن تسهیلات اجرای احکام شرعی در بیمارستان

- اعتلای سطح اخلاق اسلامی و انسانی در سطح کارکنان

           - هماهنگی فعالیت کانون های مذهبی بیمارستان دربرگزاری مناسبتهای اسلامی و ترویج شعائر اسلامی درمحیط بیمارستان   

           - پیاده سازی نظام کارآمد رسیدگی به شکایات و ارزیابی رضایت گیرندگان خدمت                                      

 

 توالی برگزاری جلسات کمیته :هرماه یکبار

 

آیین نامه کمیته اخلاق بالینی 

دستورالعمل تشکیل، سطح بندی و شرح وظایف کمیته اخلاق بالینی