سوپروایزر کنترل عفونت : خانم سیده فاطمه نبوی

واحد کنترل عفونت مرکز بر آن است تا با حرکت هدفمند و قانونی در جهت رسالت و ماموریت بیمارستان و با اجرای کامل مقررات و دستورالعمل های مرتبط با کنترل عفونت ارسالی از سوی معاونت محترم درمان و همچنین بکارگیری مراحل اجرای نظام کشوری کنترل عفونت بیمارستان گام های موثری بردارد .

تیم کنترل عفونت شامل پزشک کنترل عفونت ( رئیس تیم ) و پرستار ( سوپروایزر) کنترل عفونت می باشد . پزشک کنترل عفونت توسط رئیس بیمارستان انتخاب شده و به همراه پرستار کنترل عفونت مسئولیت های محوطه را انجام می دهند . مسئولیت تشخیص و گزارش موراد عفونت بیمارستانی براساس تعاریف NNISبرای 4 نوع عفونت شایع بر عهده تیم کنترل عفونت بیمارستان است .

اهم فعالیت های واحد کنترل عفونت :

1.      شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش

2.      بکارگیری نتایج پژوهش و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی

3.      همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری ، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکاری سوپروایزر آموزشی

4.      شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری با سایر گروه ها برگزار می شود .

5.      تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد ثبت .

6.       ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکارهای مناسب به کمیته کنترل عفونت

7.      نیاز سنجی آموزشی کارکنان بیمارستان درخصوص عفونت های بیمارستانی و پیگیری از بخش آموزشی

8.      بازدید روزانه از بخش های مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و علائم بالینی و ثبت ارائه گزارشات لازم به کمیته مزبور

9.      تهیه و تدوین دستورالعمل های کنترل عفونت در بخش های ویژه و سایر قسمت های آسیب پذیر براساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت

10.  نظارت و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدها ی بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور

11.  نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی کمیته و امکانات موجود

12.  همکاری با تیم کنترل عفونت برای تشخیص کنترل و ارزشیابی در بروز عفونت در همه گیری های بیمارستانی

13.  شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات دریافت دستورالعمل های اجرائی