مسئول بخش : خانم فرشته کاکو
 

 بخش NICU بيمارستان امير يكي از مراكز فوق تخصصي ارجاع نوزادان در منطقه است كه امكان سرويس دهي به كليه نوزادان متولد شده در ليبر و بخش زايمان و جراحي زنان و اتاق عمل بيمارستان و همچنين نوزادان پذيرفته شده از ساير بيمارستانهاي استان سمنان را دارا مي باشد .

 

   بخش NICU بيمارستان امير در مجاورت بخش زنان و زايمان و اتاق عمل قرار دارد و داراي 12 تخت بستري در غالب انكوباتورهاي پيشرفته است كه به ازاي هر انكوباتور :

 • دستگاه تهويه مكانيكي
 • دستگاه مانيتورينگ ، پمپ اانفوزيون
 • دستگاه فتوتراپي
 • ساكشن مركزي
 • همچنين سه دستگاه تهويه با فشار مثبت CPAP
 • دستگاه اكسيژن بلندر
 • دستگاه راديولوژي پرتابل همراه با پاراوان سربي
 • دستگاه ABG ، دستگاه سونوگرافي پرتابل
 • رگ ياب ( براي كمك به گرفتن IvLine وارمر )
 • دستگاه پالس اكسي كه ميزان اكسيژن اشباع خون را نشان مي دهد
 • دستگاه اناليز اكسيژن كه جهت اندازه گيري غلظت اكسيژن در زير هود و انكوباتور و ... جهت مانيتورينگ اكسيژن تراپي و جلوگيري از خطرات ناشي از اكسيژن با غلظت زياد به خصوص در نوزادان نارس مي باشد .

 استيشن پرستاري مشرف به تخت هاي NICU مي باشد و داراي مانيتورينگ مركزي است .

   در NICU پذيرش نوزاد در بدو تولد صورت مي گيرد و به چند دسته تقسيم مي شود .

 • نوزاد پره مچوريتي ( نارس)
 • بيماران با منشاء علل مادرزادي
 • بيماران با منشاء علل  ژنتيكي
 • بيماران با منشاء آنومالي مادرزادي و مشكلات قلبي

 

   از جمله بيماريهاي حين تولد مثل : آسفكسي ، آسپيراسيون مكونيال ، صدمات حين زايمان بر مغز و اندامها

بيماريهاي بعد از تولد عبارتند از :

   نارس بودن ، ناهنجاريهاي بدو تولد مثل هيدروسفالي ، ميكروسفالي ، شكاف كام ، شكاف لب، تشنج ( ناشي از كمبود كلسيم ، كمبود قند ، در اثر مننژيت) ، سپسيس

 • پزشك فوق تخصصي نوزادان مسئول فني بخش NICU مي باشد .
 • پرسنل پرستاري مجرب كه با تجهيزات و بحران هاي احياء و CPR آشنايي كامل دارند.
 • يك پرسنل خدماتي آموزش ديده كه فعاليتش محدود به فضاي NICU است مسئول نظافت و ضدعفوني كردن روازنه بخش است .
 • پروتكل هاي آموزشي  علمي مشخص جهت درمان مشكلات نوزدان در بخش وجود دارد و كليه پزشكان با روش احياء تهويه مكانيكي و تجويز سورفكتانت ، اينتوباسيون ، تعبيه چست تيوب كاتتريزاسيون وريد نافي و درمان هاي اورژانس آگاهي كامل دارند .