اسامی کمیته ها و اعضای آنها
 

اسامی اعضا کمیته ها

دبیر کمیته

نام کمیته

 آقای رهبر- آقاي دكتر دانایی- خانم دکتر آقا عمو - خانم دكتر رهبر -خانم وفایی نژاد- خانم پهلوانی نژاد-آقاي امیدی-خانم جمشیدی

خانم باقری

پایش و سنجش کیفیت

آقای دکتر حسینی - خانم وفایی نژاد- خانم باقری - آقای  قیومی- خانم جمشیدی- آقای  امیدی- آقای مهندس قزوینیان

خانم پهلواني نژاد

مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

آقای  رهبر - خانم دكتر فائز- خانم دکتر آقا عمو - خانم  دارایی - خانم آلبویه - آقاي حسن زاده - خانم جوادی نژاد - خانم باقری

خانم جمشيدي

اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای

آقای رهبر- آقای دکتر رضایی- خانم دکتر عسگری - خانم  وفایی نژاد- خانم باقری- خانم  قدس- آقای مهندس یوسفیان- خانم  جمشیدی- آقای  حسن زاده آقای  پارسا- خانم  طاهریان- خانم حمیدی

خانم نبوی

کنترل عفونت

آقای دکتر حسینی- خانم  وفایی نژاد- خانم  باقری- خانم ساداتیان- خانم  قدس- مهندس یوسفیان- خانم جمشیدی

خانم طاهريان

بهداشت محیط

آقای دکتر حسینی - آقای رهبر- خانم جمشیدی- خانم باقری - خانم طاهريان- آقای  حسن نژاد

مهندس يوسفيان

حفاظت فنی و بهداشت کار

آقای دکتر حسینی- آقاي رهبر- خانم دکتر آقا عمو -خانم وفایی نژاد- آقای امیدی- خانم باقری - آقای ارسطو- خانم طاهریان- خانم جمشیدی

خانم نبوی

مدیریت خطر حوادث و بلایا 

آقاي رهبر -خانم دکتر فائز- خانم دکتر رهبر- خانم وفایی نژاد- خانم دارایی- خانم باقری - خانم جمشیدی- خانم نیک اندیش

خانم دارایی

ترویج زایمان طبیعی و ایمن 

آقای رهبر- خانم دكتر رحمانيان- خانم دارایی- خانم جمشيدي- خانم  باقری - خانم همتی خانم نیک اندیش- خانم وفایی نژاد- خانم آل بویه- خانم جهانشير - خانم دانشگر- خانم کاکو- خانم سالار

خانم جهانشیر

ترویج تغذیه با شیر مادر 

آقای رهبر-خانم دكتر فائز خانم دکتر حسینی خانم وفایی نژاد - خانم دارایی- خانم جمشيدي- خانم باقری

خانم عرب

اورژانس

آقاي رهبر- خانم دكتر فائز - خانم دکتر حقی- خانم جمشیدی- خانم دارایی- خانم باقری

خانم عرب

تریاژ

آقای دکتر حسینی- خانم دكتر مرادان - خانم جمشيدي- خانم باقری- خانم دارایی- خانم عرب

خانم نوروزی

تعیین تکلیف بیماران 

آقای دکتر فتحعلیان - آقای رهبر- خانم دكتر تاجیک- خانم دكتر رحمانيان- آقاي  ابراهيمي -خانم وفایی نژاد- اقاي امیدی- خانم جمشیدی- ارجمندزاده- آقاي پارسا- خانم باقری

دکتر ملکی نژاد

دارو، درمان و تجهیزات پزشکی 

آقای رهبر-آقای امیدی - خانم وفایی نژاد -خانم جمشيدي- خانم باقری -خانم پهلوانی نژاد- خانم دکتر  آقا عمو-خانم غفوریان- آقای قیومی-خانم دکتر  ملکی نژاد-آقای  پارسا

خانم غفوریان

اقتصاد درمان،دارو و تجهیزات پزشکی 

آقای دکتر حسینی- خانم دکتر عسکری- خانم دکتر نادری ارم- خانم دکتر فائز- خانم دکتر رحمانیان - آقای رهبر-خانم جمشیدی -خانم وفایی نژاد- خانم باقری -خانم پهلواني نژاد

خانم زهرا همتی

مرگ و میر و عوارض ، آسیب شناسی و نسوج 

آقاي دكتر حسینی- خانم دکتر تسبیحی- خانم دكتر رهبر- آقای  رهبر- آقاي  حسن زاده- آقای رزاقی- خانم وفایی نژاد- خانم باقری - خانم  عرب- جمشیدی

آقاي حسن زاده

طب انتقال خون 

آقای دکتر حسینی- خانم دکتر آقا عمو-خانم دکتر نادری ارم-خانم وفایی نژاد-خانم عرب- خانم کلیچ-خانم شکری -خانم جمشیدی- خانم باقری

خانم آل بويه

مرگ و میر کودکان 1 تا 59 ماهه

خانم دکتر آقاعمو آقای دکتر دانایی - خانم وفایی نژاد- خانم دارائی خانم کاکو آقای امیدی- خانم نیک اندیش- خانم باقری - خانم جمشیدی

خانم رجبی

احیاء نوزادان 

آقای دکتر دانایی- خانم دكتر آقاعمو خانم  وفایی نژاد- خانم نیک اندیش- خانم کاکو- خانم دارایی- خانم  جمشیدی- خانم باقری

خانم رجبی

کاهش مرگ پریناتال 

خانم دکتر رحمانیان - خانم دکتر فائز- خانم سالار- خانم باقری - خانم  وفایی نژاد- خانم جمشیدی

خانم دارایی

پیشگیری از مرگ مادران

آقای دکتر دانايي- خانم دکتر  آقا عمو- خانم دكتر نادری ارم - خانم  دارایی- آقای امیدی- خانم  جمشيدي- خانم لطفي- خانم  باقری

خانم جهانشیر

KMC

آقای دکتر حسینی- آقای دکتر دانايي- آقای رهبر- خانم دکتر آقا عمو- خانم وفایی نژاد- خانم جوادی نژاد-  آقای  امیدی-خانم نیک اندیش- خانم باقری - خانم  جمشيدي- آقای مهندس قزوینیان

آقاي رهبر

تیم مدیریت اجرایی

آقای دکتر حسینی - آقای رهبر -خانم سالار- خانم ارجمند زاده- آقاي پارسا - خانم باقری-  آقاي امیدی- خانم قدس- خانم آل بویه خانم دكتر ملکی نژاد- خانم کاکو

آقای پارسا

تجهیزات پزشکی

 

 

نظرسنجی
آیا شکل جدید سایت را می پسندید؟

بله
خیر

پروژه های عمرانی  
پروژه های عمرانی

 

دستورالعمها  
اجرای دستورالعمل های تحول در نظام سلامت

 

مصوبات کمیته ها  
مصوبات کمیته ها در یک نگاه
امکانات تفریحی  
امکانات تفریحی و ورزشی
601757 : کل بازدید 201 : بازدید امروز 0.92 : زمان بارگزاری صفحه 143 : بازدید این صفحه 10 : بازدیدکنندگان آنلاين