برنامه کمیته های بیمارستانی در سال 97
 

توضیحات

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

نام دبیر

نام کمیته

سومین چهارشنبه ماه های زوج-8

15

 

19

 

23

 

21

 

20

 

19

 

خانم باقری

پایش و سنجش کیفیت

اولین دوشنبه ماه های زوج-8

6

 

3

 

7

 

5

 

4

 

3

 

دکتر ملکی نژاد

دارو و درمان

اولین دوشنبه هر ماه-10:30

6

1

3

5

7

2

5

1

4

7

3

6

خانم جمشیدی

اخلاق پزشکی

دومین دوشنبه هر ماه-10:30

13

8

10

12

14

9

12

8

11

21

10

20

خانم پهلوانی نژاد

مدیریت اطلاعات سلامت

سومین پنج شنبه هر ماه-10:30

16

18

20

15

24

19

15

18

21

17

20

16

مهندس یوسفیان

حفاظت فنی

سومین دوشنبه ماه زوج-9:30

20

 

17

 

21

 

19

 

25

 

17

 

خانم جهانشیر

ترویج تغذیه با شیر مادر

اولین یک شنبه هر ماه:12

5

7

2

11

6

1

4

7

3

6

2

5

مهندس طاهریان

بهداشت محیط

اولین یک شنبه هر ماه-12

5

7

2

11

6

1

4

7

3

6

2

5

خانم مداح

کنترل عفونت

سومین پنج شنبه هر ماه-10:30

16

18

20

15

24

19

15

18

21

17

20

16

خانم نبوی

مدیریت خطر، بحران و بلایا

آخرین دوشنبه ماه های فرد-12

 

29

 

26

 

30

 

29

 

28

 

27

آقای حسن زاده

طب انتقال خون

سومین سه شنبه هر ماه-8

21

16

18

20

15

17

20

16

19

22

18

21

خانم همتی

مرگ و میر و عوارض بیمارستانی

اولین سه شنبه هر ماه-10:30

7

2

4

6

1

3

6

2

5

1

4

7

خانم آل بویه

مرگ کودکان

دومین دوشنبه هر ماه:12

13

8

10

12

14

9

12

8

11

21

10

20

خانم رجبی

احیاء نوزادان

سومین یک شنبه هر ماه ساعت 11

19

21

16

18

20

15

18

21

17

20

16

19

خانم دارایی

مرگ مادران

دومین دوشنبه هر ماه 12

13

8

10

12

14

9

12

8

11

21

10

20

خانم رجبی

مرگ پریناتال

آخرین سه شنبه هر ماه-12

28

30

25

27

29

24

27

30

26

29

25

28

خانم عرب

تریاژ

آخرین سه شنبه هر ماه -12

28

30

25

27

29

24

27

30

26

29

25

28

خانم فخاریان

تعیین تکلیف

سومین دوشنبه هر ماه-9:30

20

15

17

19

21

16

19

15

25

21

17

20

خانم شاهی

KMC

آخرین چهارشنبه هر ماه-8

22

24

26

28

30

25

21

24

27

30

26

29

دکتر فتحعلیان

تیم مدیریت اجرایی

سومین یک شنبه هر ماه ساعت 11

19

21

16

18

20

15

18

21

17

20

16

19

خانم دارایی

ترویج زایمان طبیعی

اولین شنبه هر ماه-12

4

6

1

3

5

7

3

6

2

5

1

18

آقای امیدی

اقتصاد درمان-هزینه منفعت

دومین پنج شنبه هر ماه 10:30

9

11

13

8

10

12

15

11

14

10

13

9

آقای پارسا

تجهیزات پزشکی

اولین چهارشنبه هر ماه-11

1

3

5

7

2

4

7

3

6

2

5

8

خانم حاج محمدی

کمیته موسسات خیریه بیمارستانی

دومین چهارشنبه هر ماه-11

8

10

12

14

9

11

14

10

13

9

19

15

خانم نیک اندیش

کمیته های آموزش

 

نظرسنجی
آیا شکل جدید سایت را می پسندید؟

بله
خیر

پروژه های عمرانی  
پروژه های عمرانی

 

دستورالعمها  
اجرای دستورالعمل های تحول در نظام سلامت

 

مصوبات کمیته ها  
مصوبات کمیته ها در یک نگاه
امکانات تفریحی  
امکانات تفریحی و ورزشی
609822 : کل بازدید 21 : بازدید امروز 0.90 : زمان بارگزاری صفحه 36 : بازدید این صفحه 6 : بازدیدکنندگان آنلاين