بهداشت حرفه ای
 

 

 • تدوين خط مشي، استراتژي و اهداف واحد بهداشت حرفه اي بيمارستان همسو با استراتژي و خط مشي بيمارستان
 •  اقدام در جهت تدوین فرآیندها و شاخص های بیمارستانی در زمینه بهداشت حرفه ای
 •  مشاركت در فرهنگ سازي در زمينه خط مشي، استراتژي، برنامه ها و اهداف بهداشت حرفه اي به كليه پرسنل
 •  برنامه ريزي و اقدام براي تهيه كتابچه سلامت شغلي و بهداشت حرفه اي
 •  تهيه و گرد آوري ( اجراي ) مجموعه قوانين، مقررات و دستورالعمل ها و روشهاي اجرايي مرتبط با بهداشت حرفه اي در بيمارستان
 •  تدوين شناسنامه بهداشت حرفه اي بيمارستان شامل نقشه جامع بيمارستان و مكان يابي واحد ها، تهيه ليست كليه مشاغل موجود ،شناسايي وگردآوري فرايندها و شرح وظايف به تفكيك بخش و واحدهاي بيمارستاني، ، تهيه ليست كليه پرسنل رسمي، پيماني، قراردادي و پيمانكاران و كليه كارآموزان و كارورزان
 •  برنامه ريزي براي اجراي ارزيابي ريسك كليه مشاغل و تحليل نتايج ارزيابي (شناسايي، اندازه گيري و ارزشيابي كليه عوامل زيان آور فيزيكي، شيميايي، ارگونوميكي، بيولوژيكي و رواني محيط كار، ایمنی و حوادث)، تعیین الویت کنترل ریسک دربیمارستان
 • تهيه و تعيين برنامه ها و اقدمات اصلاحي و پيشگيرانه بر اساس ارزيابي ريسك و معاينات شغلي انجام شده و اقدام جهت بازنگري آن ها
 • تهيه برنامه و اجراي (پايش و نظارت) بازرسي هاي روتين از واحدها و بخش هاي بيمارستاني براساس سطح ريسك آن ها و چك ليست مربوطه و تهيه گزارش براي واحدهاي ذيربط براي پيگيري و اجرا
 • نظارت و ارزيابي به منظور انتخاب و عملكرد پيمانكاران (ارايه دهنده خدمات مهندسي بهداشت حرفه اي و طب كار) با واحد مربوطه در بيمارستان و تهيه گزارش
 •  همکاری با واحد تجهیزات پزشکی در زمینه خرید تجهیزات از نظر در نظر گرفتن  مسائل ایمنی دستگاهها
 •  برنامه ريزي و تشكيل كميته حفاظت فني و بهداشت كاربا همكاري ساير اعضاي مصوب، تهيه صورت جلسات، پيگيري صورتجلسات مطابق آئين نامه مربوطه وارسال يك نسخه صورت جلسات به مراجع قانوني شامل ادارات كار و مراكز بهداشت مربوطه
 • انجام نياز سنجي آموزشي سالانه از كليه پرسنل بيمارستان و تهيه و تعيين برنامه آموزشي به طرق مختلف و مورد نياز
 • اجراي برنامه آموزشي و ارزشيابي مستمر و مصوب براي كليه شاغلين بيمارستان با همكاري واحد آموزش بيمارستان
 • همكاري در تدوين و اجراي برنامه مديريت بحران و بلايا و شركت در كميته هاي مرتبط در بيمارستان
 • اقدام جهت استقرار و راهبري سيستم مديريت مواد شيميايي (شناسايي و ارزيابي مواد شيميايي موجود وتهيه مواد شيميايي مورد مصرف و استفاده در كليه مكانها و آموزش كليه موارد به شاغلين در معرض در كليه ي مراحل انبارش و نگهداري، مصرف و دفع بهداشتيٰ) به منظور كنترل آلودگي محيط كار، پرسنل و محيط زيست
 • همكاري با بازرسين بهداشت حرفه اي وزارت بهداشت، معاونت يا شبكه هاي بهداشتي درماني
 •  برنامه ريزي براي اجرا و نظارت برانجام معاينات شغلي (قبل ازاستخدام، دوره اي و اختصاصي) و تشكيل پرونده سلامت شاغلين
 • اقدام جهت آناليز نتايج معاينات شغلي و تهيه برنامه ها و اقدامات اصلاحي و ارايه گزارش
 • نظارت بر عقد قرارداد با پيمانكاران و الزام در رعايت مقررات واحد بهداشت حرفه اي و مطابق با آئين نامه ايمني امور پيمانكاري
 • همكاري براي ايجاد، اجرا و نظارت بر فرآيند ثبت، بررسي ، آناليز و گزارش دهي حوادث و بيماري هاي ناشي از كار و ارسال گزارش لازم و به موقع به مراجع ذيربط (مراكز بهداشتي درماني، اداره كار ، تامين اجتماعي و ...)
 •  تعيين ونظارت برنصب تابلوها وعلائم ايمني و هشدار دهنده و پوسترهاي اطلاع رساني و آموزشي بهداشت حرفه اي در بيمارستان
 •  تعيين نوع وسايل حفاظت فردي متناسب هرشغل براساس ارزيابي ريسك انجام شده، همكاري و نظارت بركيفيت آن ها بر اساس فرآيند انتخاب و خريد با واحد مربوطه، آموزش و نظارت بر استفاده مستمر و نگهداري صحيح از وسايل حفاظت فردي
 • رسيدگي به شكايات، انتقادات و پيشنهادات شاغلين در زمينه مسائل بهداشت حرفه اي و طب كار براساس فرآيند تدوين شده توسط كميته حفاظت فني و بهداشت کار
 • برنامه ريزي براي طراحي و استقرار سيستمهاي مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست براساس سياست ها و اهداف مديريت ارشد بيمارستان ، جمع آوري، آناليزو ارسال به موقع آمارو اطلاعات مورد نيازمعاونت/ شبكه ها و مراكز بهداشتي درماني و ساير مراجع ذيصلاح.
 •  همكاري و تعامل با ساير كارشناسان مرتبط ( كنترل عفونت، بهداشت محيط و ...) در پيشبرد اهداف واحد
 • برنامه ريزي و اقدام به منظور بروز رساني اطلاعات ودستورالعملهاي و چك ليستهاي واحد و مستند سازي آنها و اقدام جهت بازنگري آنها
 • همكاري در تدوين و اجراي سيستم پيشنهادها و نظام تشويق و تنبيه در زمينه اجراي دستورالعمل هاي بهداشت حرفه اي از طريق مديريت / رياست و يا ساير سرپرستان
 • برنامه ريزي براي اجرا و تعيين اقدامات، اهداف و برنامه هاي اصلاحي و پيشگيرانه به منظور كنترل و كاهش بيماريها و حوادث شايع ناشي از كار در بيمارستانها ( اختلالات عضلاني اسكلتي، استرس شغلي، نوبت كاري و...)
 • برنامه ريزي براي اجراي و نظارت بر برنامه هاي بهداشت حرفه اي شامل ارگونومي، روشنايي، صدا، ايمني ، شيميايي، و ساير برنامه هاي مرتبط با بهداشت حرفه اي كه از طريق وزارت بهداشت و يا دانشگاه ابلاغ مي شود
 • همكاري براي اجراي برنامه بررسي و تطبيق مشاغل سخت و زيان آور براساس برنامه هاي مديريت بيمارستان
نظرسنجی
آیا شکل جدید سایت را می پسندید؟

بله
خیر

پروژه های عمرانی  
پروژه های عمرانی

 

دستورالعمها  
اجرای دستورالعمل های تحول در نظام سلامت

 

مصوبات کمیته ها  
مصوبات کمیته ها در یک نگاه
امکانات تفریحی  
امکانات تفریحی و ورزشی
618754 : کل بازدید 61 : بازدید امروز 1.01 : زمان بارگزاری صفحه 1068 : بازدید این صفحه 2 : بازدیدکنندگان آنلاين