کنترل عفونت
 

واحد کنترل عفونت مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) سمنان

واحد کنترل عفونت مرکز بر آن است تا با حرکت هدفمند و قانونی در جهت رسالت و ماموریت بیمارستان و با اجرای کامل مقررات و دستورالعمل های مرتبط با کنترل عفونت ارسالی از سوی معاونت محترم درمان و همچنین بکارگیری مراحل اجرای نظام کشوری کنترل عفونت بیمارستان گام های موثری بردارد .

تیم کنترل عفونت شامل پزشک کنترل عفونت ( رئیس تیم ) و پرستار ( سوپروایزر) کنترل عفونت می باشد . پزشک کنترل عفونت توسط رئیس بیمارستان انتخاب شده و به همراه پرستار کنترل عفونت مسئولیت های محوطه را انجام می دهند . مسئولیت تشخیص و گزارش موراد عفونت بیمارستانی براساس تعاریف NNISبرای 4 نوع عفونت شایع بر عهده تیم کنترل عفونت بیمارستان است .

اهم فعالیت های واحد کنترل عفونت :

1.      شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش

2.      بکارگیری نتایج پژوهش و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی

3.      همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری ، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکاری سوپروایزر آموزشی

4.      شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری با سایر گروه ها برگزار می شود .

5.      تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد ثبت .

6.       ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکارهای مناسب به کمیته کنترل عفونت

7.      نیاز سنجی آموزشی کارکنان بیمارستان درخصوص عفونت های بیمارستانی و پیگیری از بخش آموزشی

8.      بازدید روزانه از بخش های مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و علائم بالینی و ثبت ارائه گزارشات لازم به کمیته مزبور

9.      تهیه و تدوین دستورالعمل های کنترل عفونت در بخش های ویژه و سایر قسمت های آسیب پذیر براساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت

10.  نظارت و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدها ی بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور

11.  نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی کمیته و امکانات موجود

12.  همکاری با تیم کنترل عفونت برای تشخیص کنترل و ارزشیابی در بروز عفونت در همه گیری های بیمارستانی

13.  شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات دریافت دستورالعمل های اجرائی

نظرسنجی
آیا شکل جدید سایت را می پسندید؟

بله
خیر

پروژه های عمرانی  
پروژه های عمرانی

 

دستورالعمها  
اجرای دستورالعمل های تحول در نظام سلامت

 

مصوبات کمیته ها  
مصوبات کمیته ها در یک نگاه
امکانات تفریحی  
امکانات تفریحی و ورزشی
596058 : کل بازدید 75 : بازدید امروز 0.81 : زمان بارگزاری صفحه 915 : بازدید این صفحه 10 : بازدیدکنندگان آنلاين